Gå til sidens hovedinnhold

Samlokalisering gir pasientene et helhetlig tilbud

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykehusaksjonen i Lillehammer hevder i sitt innlegg 9. juni at «dogmet om at all somatikk og psykiatri/rus må samles på et hovedsykehus ikke holder vann». Vi vil kommentere noen av påstandene i dette innlegget.

Det er viktig å presisere at det aldri har vært aktuelt å samle all behandling innenfor psykisk helsevern i Mjøssykehuset. En omfattende del av spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor psykisk helsevern og rus er desentralisert. Dette gjelder polikliniske tjenester, ambulante tjenester og døgntjenester innenfor DPS (distriktspsykiatriske sentre) for voksne og BUP poliklinikker for barn- og unge. Sykehuset Innlandet har distriktspsykiatrisk virksomhet i Elverum, Gjøvik, Hadeland, Hamar, Lillehammer, Otta, Sanderud, Tynset og i Valdres. Denne virksomheten skal videreutvikles desentralt i den nye sykehusstrukturen i samhandling med kommunene og lokalmedisinske sentre. Dette vil legge til rette for å etablere helhetlige pasientforløp og godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Det er de spesialiserte tilbudene som skal samlokaliseres på Mjøssykehuset. For psykisk helsevern innebærer dette tilbudet innenfor sikkerhetspsykiatri, lukkede akuttavdelinger og enkelte spesialfunksjoner, som for eksempel tilbud ved alvorlige og livstruende spiseforstyrrelser, avdelinger for alderspsykiatri, behandling av alvorlige psykosesykdommer og akutt avrusning, samt barne- og ungdomspsykiatrisk døgnbehandling. Samlokalisering med somatiske helsetjenester er viktig for disse tjenestene og i tråd med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan, som legger til grunn at fremtidens sykehus i størst mulig grad bør samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling slik at pasientene kan få et helhetlig tilbud på samme sted.

Tjenestetilbudene innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus er i dag adskilt både faglig og fysisk. Flere vaktkrevende funksjoner tilbys flere steder parallelt, og det er uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelsen. En tettere integrasjon vil gi viktige faglige synergier, blant annet at pasienter med sammensatte problemstillinger kan behandles på ett sted, uten behov for transport mellom ulike sykehus. En samlokalisering med somatikk og psykisk helsevern og rus vil også gi mulighet for etablering av et rusakuttmottak som vil være en viktig utvidelse, sammenlignet med dagens tilbud.

Kunnskap om samspillet mellom psykiske, somatiske og farmakologiske forhold hos pasienter med psykiske lidelser har ført til et økende behov for spesialisert kompetanse og større legeinnsats. Det er påvist en overdødelighet hos pasienter med alvorlig psykisk sykdom og rusavhengighet som kan tilskrives somatiske sykdommer som i stor grad kan forebygges. Pasientene innenfor disse gruppene gis i dag ikke samme mulighet for diagnostikk og behandling av somatisk sykdom som andre. Det er ulike årsaker til dette og vi mener at en samlokalisert spesialisthelsetjeneste med fokus på å etablere tverrfaglige pasientforløp er viktig for å videreutvikle tjenestene. På samme måte er det en betydelig underdiagnostisering av psykiske lidelser og rusproblemer hos pasienter som er innlagt ved somatiske avdelinger.

Alle pasientgrupper skal ha like rask og god utredning, uavhengig av om utgangspunktet er somatiske symptomer, rusutfordringer eller psykiske symptomer. Brukerne skal oppleve helsetjenesten som én tjeneste på tvers av fagområdene. Anbefalingene er derfor, både internasjonalt og nasjonalt, at det legges til rette for størst mulig samlokalisering av psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk slik at pasientene kan få et helhetlig tilbud på samme sted av fagpersoner med ulike spesialområder.

Til sykehusaksjonens spørsmål om arealbehov og kostnader, så gjøres det beregninger av dette i den pågående utredningen av bygg, lokalisering og bærekraft i den nye sykehusstrukturen. Utredningen, som ledes av Helse Sør-Øst RHF, omfatter imidlertid ikke det alternativet sykehusaksjonen tar til orde for, men alternativer som kan realiseres innenfor det vedtatte målbildet. Det innebærer blant annet at spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal samles i Mjøssykehuset.


Ellen Henriette Pettersen, direktør Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Roger Jenssen, prosjektdirektør i Sykehuset Innlandet

Kommentarer til denne saken