Likestillingssenteret og Innlandet fylkeskommune har inngått samarbeidsavtale. Det er fordi vi deler ambisjonen om et mer likestilt og inkluderende Innlandet.

Innlandet er et fylke med eventyrlige muligheter, men det betyr ikke at vi ikke har noen utfordringer. Vi har fortsatt en veg å gå for å sikre like muligheter for alle.

Som i Norge ellers har også Innlandet et kjønnsdelt arbeidsliv hvor flest kvinner jobber i det offentlige og menn i det private, flere kvinner enn menn jobber deltid og det er lønnsforskjell mellom hva kvinner og menn tjener. Fortsatt er det kjønnsforskjeller i å delta, ha tilgang på ressurser, makt og innflytelse. Fortsatt velger ofte jenter og gutter ulik utdanning og vi opplever en utflytting av unge kvinner fra bygd til by. Mange ungdommer sliter med å «passe inn» og opplever kroppspress og depresjoner. Hverdagsrasismen er et større problem enn vi tror og vold og overgrepsstatistikken gir oss dystre tall.

Likestillingssenteret forventer at alle offentlige myndigheter og virksomheter jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Derfor er det nyttig for begge parter at vi nå går sammen om et systematisk og kontinuerlig arbeid for at Innlandet fylkeskommune skal bidra i positiv retning.

Vårt felles mål er å skape et inkluderende samfunn for alle. Folk skal kunne leve trygge og meningsfulle liv, både i distriktene og i byene. Nøkkelen er sterke fellesskap som utjevner sosiale forskjeller, motvirker diskriminering og gir like muligheter for alle. Vi ønsker et samfunn tilrettelagt og tilgjengelig for alle og som er universelt utformet.

Koronapandemien har minnet oss om at tilbakeskritt kan komme over natta. Mange har blitt permittert eller mistet jobben, og står utenfor fellesskapet. Rasisme og fremmedfrykt kan få grobunn når sosiale forskjeller øker. Og i en krise er vi skremmende raskt tilbake i tradisjonelle kjønnsrollemønstre, det viser undersøkelser Likestillingssenteret har gjennomført det siste året.

Vi vil derfor samarbeide om å bygge det inkluderende Innlandet. For å lykkes kreves det kunnskap, involvering og handling. Vi inviterer innbyggerne inn i dette arbeidet. Planprogram for en ny regional plan for det inkluderende Innlandet er nå sendt ut på høring, og prosessen vil fortsette fram til 2022, da fylkestinget skal vedta planen.

Innlandet skal være attraktivt for mennesker på søken etter en god plass å etablere seg. Nye innbyggere gir nye muligheter for fylket vårt. Vi blir mer kreative og rikere som samfunn. Det er folk som skaper aktivitet, og derfor ønsker vi at flere skal velge å bo og leve her. Hos oss er alle velkomne uansett hvem du er og hvor du kommer fra.