Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Innlandet og fylket vårt huser Norges viktigste transportårer. Utbygging av Rv 4 er nødvendig for å styrke og videreutvikle en av Norges viktigste industriregioner. Transport på denne strekninger beskrives av næringslivet som avgjørende for deres konkurransekraft på et stadig tøffere internasjonalt marked. Da er det vår jobb som politikere å lytte og bidra til at en utbygging blir en realitet.

Stor-Oslo Nord regionen omsetter for 70 milliarder kroner årlig (2018). Raufoss-industrien alene, omsetter for 10 milliarder kroner, og 90 prosent av dette går til eksport. Alt skal fraktes på Rv4 forbi Oslo og ut av landet. Fremkommeligheten på Rv4 er en stor utfordring i dag som påvirker flere viktige faktorer, inkludert kostnader og leveranser. Rv4 er også en viktig strekning for å binde Innlandet og Mjøsbyen sammen.

En helhetlig utbygging av Rv4 vil bidra til at næringslivet i Innlandet er bedre rustet i møte med internasjonal konkurranse, og det vil bidra til økt verdiskaping og sikre viktige industriarbeidsplasser. Det er vesentlig at strekningen ses under ett, utfordringene løses ikke alene i en eller annen ende. Skal en utbygging bidra til å løse utfordringene næringslivet i dag opplever krever det en helhetlig utbygging av strekningen.

Dette står nå et samlet politisk Innlandet bak, vi skal nå videre arbeide sammen for at Rv4 prioriteres Nasjonal transportplan. Skal vi nå opp i nasjonale drakamper om midler til vår del av landet krever det at vi tar de kampene sammen, det skal vi nå gjøre for Rv4. Vi trenger et fortsatt konkurransedyktig næringsliv i også denne delen av Innlandet, og da på vegen på plass. Rv4 må bygges ut nå.