Gå til sidens hovedinnhold

Rv4-diskusjonen - noe som mangler?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det skrives mye og friskt om Rv4 for tida. Nye veier vil ha ny, firefelts motorveg på vestsida av Einafjorden. Statens vegvesen vil forbedre den eksisterende traseen på østsida. Kommunepolitikere i Vestre Toten har engasjert seg, som naturlig er. Redaktører og samfunnsøkonomer har også øst av sin visdom, for å opplyse den «menige» kvinne og mann.

Argumentene som verserer, er knytta til såkalt samfunnsnytte, økonomi, trafikkgrunnlag, sikkerhet og jordvern, blant annet Vel og bra. Og så er det den evige diskusjonen om øst- og vestsida av Mjøsa. Vi på den «gærne» sida kommer stadig mer i bakleksa, heter det. Østsida får alt, og vi blir hengende etter. Satt litt på spissen: Når de får en firefelts motorveg, må vi også ha en.

Av det undertegnede har lest, synes det som om det er et perspektiv som mangler i diskusjonen. Det er klima- og miljøperspektivet. Ingen har, så langt jeg har sett, kommet med synspunkter om hva som vil være best (eller minst ille) sett i forhold til disse utfordringene, som faktisk utgjør de største truslene mot vår felles framtid på denne planeten.

Motorvegbygging har helt generelt den ulempen at det stimulerer til mer bilkjøring, på bekostning av kollektivtilbud som jernbane. Dessuten medfører utbyggingen i seg selv store klimagassutslipp. Trær, skogbunn og myr er svært viktige karbonlagre og -absorbenter. Hvor mange dekar med skog må ryddes unna for å få fram en ny trase fra Hadeland til Eina? Hvor mange tonn med skogbunn må endevendes? Hvor mange kubikkmeter med myr må dreneres og ødelegges som karbonlager? Hvor mange tonn med diesel må svis av med gravemaskiner, dumpere og hjullastere?

Det biologiske mangfoldet er i dramatisk tilbakegang over hele kloden, som følge av arealinngrep og andre menneskelige aktiviteter. Et hovedproblem er oppstykking av leveområder, til mindre enheter enn det de respektive artene trenger for å trives. Hvordan griper en ny motorvegtrase inn i fugle- og dyrelivet? Hvor mange spill- og hekkeplasser for storfugl og orrfugl blir påvirka? Hvordan reagerer elg, hjort og rådyr på inngrepene? Hva gjør de med vandringsruter og næringssøk? Hvor mange rødlista arter får sin eksistens ytterligere trua?

Mange vil sikkert «blåse» av disse spørsmålene, og si at det er da mye skog og myr igjen å ta av. Sant nok. Men dét argumentet brukes hele tida, og over alt. Arealinngrepene øker stadig i omfang, og i stadig økende tempo, i takt med velstandsutvikling, tekniske framskritt og generell grådighet. Summen av inngrepene blir stor, så stor at den altså utgjør en stadig voksende trussel mot verden slik vi kjenner den, ifølge internasjonale organer som er etablert for å holde øye med utviklingen på slike områder.

Men folk er i ferd med å våkne nå, om en skal dømme etter det som presenteres i mediene. Stadig flere forstår at vi må ta drastiske grep for å unngå de verste skadevirkningene på natur og klima. Når det kommer til veger og annen anleggsvirksomhet, virker det likevel som om den bryteren oftest blir slått av. Da er det helt andre argumenter som gjelder. Men faktum er at en veg av den typen vi snakker om, er et massivt naturinngrep. Slike inngrep kan vi ikke gjøre uten at det er tvingende nødvendig, (og knapt nok da). Å bygge for å konkurrere med E6 om å få størst mulig gjennomgangstrafikk, framstår i alle fall som en særdeles dårlig idé.

Det som uansett bør gjennomføres, og i god tid før noen kort er lagt, er en klimaanalyse av det foreslåtte tiltaket. Hvor mange tonn CO2 slippes ut i anleggsfasen, og hvilke utslipp vil tiltaket føre med seg på lengre sikt? Så får en sette seg ned og analysere hvordan dette harmonerer med planer for utslippsreduksjoner, både lokalt i den enkelte kommune, i fylket (som i parentes bemerka har som målsetting å bli klimanøytralt i 2025!) og for nasjonen som helhet. Da vil det vise seg om vi tar klima- og miljøutfordringene på alvor, og er villige til å gjøre de grepene som er nødvendige.

Kommentarer til denne saken