Bedriftene langs riksvei 4 bygger landet gjennom jobbskaping, produksjon og ringvirkninger. Vi er sterke bidragsytere til finansieringen av velferden i Norge. En konkurransedyktig fastlandsindustri er helt avgjørende for Norges verdiskaping, innovasjon og velferdsutvikling.

Noen av Norges viktigste eksport- og produksjonsbedrifter ligger langs riksvei 4; fra for eksempel trevareprodusenten Hunton på Gjøvik i den nordlige delen av Rv4, via den høyteknologiske Raufoss-industrien, til Ringnes Bryggerier og Diplom-Is i søndre del av rv4.

Raufoss-industrien omfatter også Nammo, en av Europas ytterst få store ammunisjonsprodusenter. I den usikre tiden Europa nå er inne i, spiller Nammo en helt sentral rolle som leverandør av forsvarsmateriell. Sikkerhetsdimensjonen knyttet til rv4 som eksportvei trer dermed tydelig frem.

En analyse utført av Stor-Oslo Nord viser at 60 prosent av bedriftene langs rv4 sier at «høyere transportkostnader enn konkurrentene» er en større utfordring enn «økt internasjonal konkurranse», og 74 prosent av bedriftene er misfornøyde med fremkommeligheten på rv4. Skal hele Norge eksportere, og skal vi nå regjeringens målsetting om 50 prosent eksportvekst innen 2030, er vi helt avhengig av en produksjonsindustri, ikke bare en råvarenæring. Derfor må vi videreutvikle infrastrukturen i eksportregionene våre, slik at varene kommer raskere frem på vei og bane.

Utbygging av riksvei 4 handler også om å redde liv, og å gjøre det trygt for pendlere og alle som bor langs veien. Gode lokalsamfunn trenger ikke tur, kork og kaos, men trygge skoleveier og god fremkommelighet. Fra 2020 til 2021 var det 58 ulykker langs strekningen Oslo – Gjøvik. For sammenlignbare strekninger som E134 og rv7 er det tallet 1-27. Ulykkene er jevnt fordelt fra Raufoss til Nittedal, men spesielt fra Nittedal og til Oslo er det et en høy tetthet av ulykker.

Selv om det er viktig å utvikle infrastrukturen langs riksvei 4 for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for bilister, er det minst like viktig å sørge for et tilstrekkelig kollektivtilbud med buss og tog på Gjøvikbanen. Investering i kollektivtransport vil bidra til å redusere trafikken og køene på veien, men også til å redusere utslippene og bedre luftkvaliteten i området. Et godt kollektivtilbud vil være avgjørende for at folk velger å la bilen stå hjemme. Det er en god miljøinvestering.

For de mange tusen arbeidspendlerne, som ikke har tog som et alternativ, er det en daglig belastning å stå i kø på rv4, mellom Rotnes og Oslo, og mellom Gjelleråsen og Hvam. Fra Hadeland pendler nær 2000 personer til Oslo, og fra Nittedal totalt sett pendler 8700 personer til Oslo, eller sørover til andre omlandskommuner, mens 4200 personer pendler inn til Nittedal. 80 prosent av pendlingen skjer med bil.

Nå står den lokale fagbevegelsen, industrien og et bredt politisk flertall i regionen samlet i sin oppfordring: Regjeringen må prioritere riksvei 4 i Nasjonal transportplan når den legges frem våren 2024.

Kronikken ble først publisert i Nationen.