2021 ble ikke det jubelåret vi hadde håpet. Den forrige regjeringens foreslåtte rusreform ble rost av FNs høykommissær for menneskerettigheter som en modell til etterfølgelse, men nedstemt av Arbeiderpartiet. Likevel har ikke året vært uten oppturer for oss som ønsker en mer progressiv ruspolitikk. Vi går inn i 2022 med et håp om flere framskritt, og at regjeringen vil lytte til flere av dem ruspolitikken berører. Her er vår ønskeliste for det kommende året:

1. Slutt å kriminalisere mennesker for rusmiddelbruk.

Å redusere stigmatisering knyttet til illegal rus, samt sørge for at flere brukere enn i dag får en reaksjon og oppfølging, sto sentralt i rusreformen som ble nedstemt. Dette forutsetter avkriminalisering, både på grunn av straffens iboende stigma og på grunn av strafferettens strenge beviskrav. Det er fremdeles ikke for sent for Ap, Sp eller FrP å snu i dette spørsmålet, og i mellomtiden bør de godta lokale prøveordninger som kan høste verdifull erfaring – slik Høyre nå har foreslått for Oslo med støtte fra blant annet Ap lokalt.

2. Få på plass et landsdekkende rusmiddelanalysetilbud.

Det er ingen kvalitetskontroll på det svarte markedet, og mange dødsfall kunne vært forhindret hvis publikum kunne oppsøke tjenester som lot dem sjekke rusmidlenes renhet og innhold. Slike tjenester finnes i dag i 17 land, og vi etablerer nå Norges første i Oslo med egenfinansiert utstyr. Vi trenger imidlertid penger til drift, og tjenesten trengs i flere byer, da lovverket i dag hindrer oss i å motta stoffprøver per post. Vi håper derfor at dette lovverket endres, og at staten vil sikre finansiering til ideelle aktører som tilbyr rusmiddelanalyse.

3. Avskaff urinprøvekontrakter for ungdom.

Barnekonvensjonen slår fast at barn ikke skal utsettes for straff og skal behandles på en måte som fremmer deres følelse av verdighet, selv når de mistenkes for noe straffbart. De har også rett til den høyeste oppnåelige grad av helse. Dagens urinprøvekontrakter bryter med disse idealene ved å være ydmykende og stigmatiserende og ved å bidra til at unge begynner med farligere stoffer som ikke avdekkes like lett. De bør derfor avskaffes.

4. Gi oss en ambisiøs behandlingsreform.

Arbeiderpartiet har lenge lovet en behandlingsreform. Vi er spent på hva dette vil innebære ut over endringene forrige regjering igangsatte, slik som revidering av LAR-retningslinjene og forsøk med heroinassistert behandling. Med rekordhøye overdosetall i 2020 er det viktigere enn noensinne å få flere inn i god behandling, samt å sørge for at færre faller ut.

Vi registrerer at det nå varsles forsøk på substitusjonsbehandling med sentralstimulerende og beroligende medikamenter, men dette skulle bare mangle og er blitt etterlyst av oss og andre lenge. Skal behandlingsapparatet virkelig reformeres, er det nødvendig å ta grep som sikrer at pasientenes grunnleggende rettigheter oppfylles.