Heldagseminaret finnes sted i Statens hus på Lillehammer, og åpnes av nemndleder Aud Hove og fylkesmann Knut Storberget i fellesskap.

Deltakere er blant andre politisk og administrativ ledelse i kommunene i Oppland, skadefellingsledere, og etater, foreninger og prosjekter som på ulike måter er involvert i forvaltningen av rovvilt i fylket. I tillegg er det invitert representanter for Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljødirektoratet og rovviltnemnda i Hedmark.

«Seminaret skal erstatte rovviltnemndas årlige dialogmøte, og hensikten er å få overblikk fra eksterne forskere og innblikk i lokale utfordringer, løsninger og prosjekter rundt rovviltforvaltning og beitenæring», heter det i invitasjonen.

Det blir flere foredrag samt innlegg fra kommuner, etater, lag og foreninger. Blant annet vil Yngve Rekdal fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) forelese om beiteressurser i Oppland, mens Petter Wabakken fra Høgskolen i Innlandet vil belyse temaet ulv i Norge.

John Odden fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) informerer om ulike prosjekter prosjekter Nina har gjennomført i fylket senere år, herunder kameraovervåking av gaupe.