Totalt har Fylkesmannen mottatt søknader om erstatning for 5240 sauer/lam tapt til rovvilt i Oppland i 2017. Det er 520 flere enn i 2016. 

Fylkesmannen skriver i en nyhetsmelding at økningen i hovedsak skyldes den ekstraordinære situasjonen på Toten og Hadeland, der ei ulvetispe herjet i beiteprioriterte områder i lengre tid i sommer. Den tok etter alt å dømme 300 alene.

 

Dette gjenspeiles også i oversikten over hvilke rovdyr som har drept dyrene det søkes erstatning for. I 1254 av tilfellene pekes ulv ut som synderen i fylket i år. Det er en kraftig økning fra i fjor, da antallet var 362. På det meste tidligere i den siste femårsperioden har ulv stått for 824 sauedrap. Det var i 2013.

Ellers fordeler tapene seg i år med 2335 til jerv, 1061 til gaupe, 423 til kongeørn og 167 til bjørn.

Selv om antallet omsøkte dyr har økt, har antallet søkere gått ned. 254 personer har søkt om rovvilterstatning i Oppland i år, mot 263 i fjor og 297 året før.