Erstatningen gjelder tap til rovvilt på utmarksbeite.

I 2017 ble cirka 3200 dyr erstattet. Det har dermed vært en nedgang på 640 dyr, som utgjør 20 prosent.

«Vi må tilbake til første halvdel av 1990-tallet for å finne lavere tap enn i 2018», rapporterer Fylkesmannen i en nyhetsmelding.

Det er behandlet 236 søknader om rovvilterstatning i 2018, mot 255 i 2017. Det er om lag 20 prosent av småfebrukerne i Oppland.

Det meste av nedgangen skyldes færre ulveangrep. Det er også en nedgang i omsøkte og erstattede gaupeskader. Derimot er det en svak økning i tap til jerv.

Av de erstattede dyrene var cirka seks prosent påvist tatt av rovvilt (14 prosent i 2017), mens de resterende er sannsynliggjort. Noen søkere har fått avkortet erstatning fordi de ikke har oppfylt bestemte vilkår. Blant annet har en del levert mangelfulle besetningslister. Andre årsaker til avkorting er manglende varsling om rovdyrangrep, manglende varsling om hjemkomne dyr, eller svært sen sanking.