Lagmannsretten vil løslate siktede - ankes til høyesterett

FIRE UKER: Politiadvokat Trine Hanssen ba om fire ukers varetekt for siktede. Foto: Asbjørn Risbakken, OA

FIRE UKER: Politiadvokat Trine Hanssen ba om fire ukers varetekt for siktede. Foto: Asbjørn Risbakken, OA

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

DRAPSSAKEN I GRAN[HADELAND]: Lagmannsretten besluttet fredag ettermiddag at mannen som er siktet for uaktsomt drap på sin kone kan løslates. De mener kort fortalt at siktede ikke kan holdes fengsles basert på at påtalemyndigheten mener siktelsen mot ham kan bli utvidet.

Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen, som nå skal behandles i høyesterett.

- Vi forventer at dette er en sak som prioriteres, og tror på en avgjørelse i midten av neste uke, sier Joakim Staff, siktedes forsvarer.

Varetektsfengslet i fire uker 

Fikk medhold

Gjøvik tingrett konkluderte mandag 11. januar med at siktede kan varetektsfengsles i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud. To av ukene i full isolasjon. Siktede anket fengslingskjennelsen.

Drapssiktet mann fra Gran anker vedtaket om fengsling

I forsvarerens støtteskriv til anken argumenteres det med at varetektsfengsling ikke er nødvendig ut fra den foreliggende siktelsen for uaktsomt drap.

- Siktede har erkjent straffskyld for uaktsomt drap og det foreligger ikke fare for at siktede vil forspille bevis av betydning. Tingretten har begrunnet bevisforspillelsesfaren med at "det må etterforskes i forhold til om siktede med forsett kan ha skutt sin kone og at dette begrunner fengslingen". For at etterforskning med henblikk på muligheten for at det er begått forsettlig drap skal kunne ligge til grunn for varetektsfengsling, må det foreligge skjellig grunn til mistanke om forsettlig drap. Retten må utelukkende avgjøre fengslingsspørsmålet på grunnlag av om fengslingsbegjæringen er tilstrekkelig begrunnet, gitt at saken dreier seg om uaktsomt drap, heter det i forsvarerens anke.

Påtalemyndigheten har gjort gjeldende at retten kan gå utenfor siktelsen så lenge den holder seg innen for det samme straffbare forholdet.

- Det avgjørende er om det dreier seg om samme faktum og samme forhold. Straffebudene må verne samme interesser. I vårt tilfelle er det snakk om å verne den enkeltes liv, heter det i påtalemyndighetens argumentasjon.

Holdes i varetekt

Lagmannsretten slår fast at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.

- Ved vurderingen har lagmannsretten lagt vekt på siktedes tilståelse i politiavhør, heter det i lagmannsrettens kjennelse.

- Når det gjelder det særlige vilkåret om bevisforspillelsesfare, har lagmannsretten kommet til et annet resultat enn tingretten. Spørsmålet om bevisforspillelsesfare må vurderes innenfor den ramme som siktelsen setter. Siktelsen gjelder uaktsomt drap. Siktede har erkjent straffskyld for uaktsomt drap og lagmannsretten kan ikke se at det foreligger fare for forspillelse av bevis av betydning i relasjon til den siktelsen. Det vises til at det er på det rene at det ikke var noen vitner til stede da skuddet falt, begrunner lagmannsretten.

Påtalemyndighetens og tingrettens begrunnelse for varetektsfengslingen er at det må etterforskes i forhold til om siktede med forsett kan ha skutt sin kone.

Lagmannsretten konkluderer med at vilkåret om bevisforspillelsesfare ikke er oppfylt, og at anken har ført fram.

- Siktede skal løslates. Det er ikke grunnlag for å unnta denne kjennelsen fra offentlighet, konkluderer lagmannsretten enstemmig.

Lagdommene Randi Egge, Ørnulf Røhnebæk og Fritz Borgenholt har behandlet saken i lagmannsretten.

Påtalemyndigheten har anket kjennelsen til høyesterett hva gjelder den generelle lovanvendelsen.

- Lagmannsretten har besluttet at anken skal gis oppsettende virkning, og anke vil bli levert over helgen. Siktede vil derfor bli holdt i varetekt inntil høyesterett har kommet med sin kjennelse, opplyser politiadvokat Trine Hanssen til Hadeland.

- Grusom og tragisk hendelse

Det var lørdag 9. januar nødetatene rykket ut på melding om vådeskudd ved en enebolig i Gran. Et ektepar var involvert, og sent lørdag kveld kom det fram at ektemannen hadde skutt og drept sin kone. Søndag meddelte politiet at mannen var siktet for uaktsomt drap basert på grov uaktsomhet i omgang med våpen.

Advokat Joakim Staff opptrer som siktedes forsvarer. Han sier siktede er godt fornøyd med lagmannsrettens konklusjon, men at han også er orientert om at han ikke vil bli løslatt nå før helgen som følge av påtalemyndighetens anke.

Staff opplyser at han har hatt møte med siktede fredag.

- Jeg har snakket med ham om hva han ønsker å si. Han gjentar at han erkjenner straffskyld for uaktsomt drap. Han er forferdelig lei seg for det som har skjedd, og han beskriver det som en grusom og tragisk hendelse. Han har ønske om at politiet nå gjennomfører sine undersøkelser så raskt som mulig. Ikke bare av hensyn til han selv, men også i forhold til barna og avdødes familie, sier Staff.

Politiet undersøker om det var problemer i ekteskapet 

- Det har framkommet opplysninger de siste dagene om foranledningen til drapet lørdag. Det hevdes at kona ønsket å flytte ut, og gå fra siktede. Hva sier han til det?

- Siktede har forståelse for at det er reaksjoner i lokalsamfunnet, men han har ikke innsikt i hva som har vært skrevet om saken. Han har ikke hatt tilgang til media med de restriksjonene han nå har. Det kan godt være at han ønsker å si noe mer om dette på et senere tidspunkt, men ikke nå, sier Staff.

VG: Ekteskapet var i ferd med å rakne 

- Han har strenge restriksjoner. Kan du som forsvarer snakke med ham om det som står i media?

- Innledningsvis i alvorlige saker vil politiet holde kortene tett til brystet. Siktede nektes innsyn i nesten alt. Så kan forsvarer velge å ta imot etterforskningsmateriale, men med taushetsplikt overfor egen klient. Det setter meg som forsvarer i en vanskelig situasjon. Grunnen til at forsvarer ofte likevel velger å få innsyn i saken er at vi kan følge med på hva som blir gjort, og komme med innvendinger og spørsmål til politiet. Men jeg kan ikke diskutere det med min klient med slike restriksjoner, sier Staff.

Ønsker ikke å kommentere 

Ifølge politiadvokat Trine Hanssen vil de strenge restriksjonene gjelde fortsatt, inntil eventuelt høyesterett kommer til en annen konklusjon enn tingretten.

Artikkeltags