Senterpartiet i Gjøvik er bekymret for rekrutteringen til både sykepleier- og medisinutdanningen her til lands. Til tross for store advarsler mot framtidig sjukepleiermangel blir det ikke opprettet nok studieplasser på grunn av «mangel» på praksisplasser.

Til tross for store advarsler mot framtidig legemangel blir det ikke opprettet nok plasser i legeutdanningen på grunn av rigide regler om hvor legestudentene kan ha sin praksis.

Lokalt ser vi at NTNU på Gjøvik er klare til å sette i gang med sin desentraliserte medisinutdanning. NTNU har fått til et slikt tilbud i Levanger og Ålesund. Der har det imidlertid gått bra fordi NTNU i Trondheim ligger innen Helse Midt-Norge (HMN).

Gjøvik ligger i Helse Sør-Øst (HSØ) sitt opptaksområde, men for HSØ er det Universitetet i Oslo som råder grunnen.

Dette blir i tillegg forsterket fordi Regjeringen tillater at revirkampen mellom de ulike utdanningsinstitusjonene blir dratt inn ved de ulike helseforetakenes styrebord. I Sykehuset Innlandet (SI) det en representant fra UiO, mens en representant fra NTNU sitter i styret i Helse Midt-Norge. Det kan være gode grunner til at fagpersonell fra utdanningsinstitusjoner har tett samarbeid, men dette kan også løses ved hjelp av de formelle samarbeidsavtaler som blir skrevet mellom foretak og utdanningsinstitusjoner.

Regjeringen må ta konsekvensen av den politikken som er ført ved at man lot NTNU etablere seg på Gjøvik for snart seks år siden. I stedet for at foretaksgrenser skal være et stengsel for utviklingen, må man åpne opp for den nye tid man la til rette for.

Sykehuset Innlandet er i dag en part i et omfattende samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Gjøvik-området. Tilrettelegging for å styrke dette vil være av stor betydning for Innlandets egen evne til rekruttering og helsefaglig innovasjon og forskning. Det er også allerede etablert flere samarbeidsarenaer mellom NTNU Gjøvik og SI, for eksempel gjennom prosjektet «HelseInn». NTNU Gjøvik er også sammen med SI tildelt det siste senteret for forskningsdrevet innovasjon.

For oss i Senterpartiet i Gjøvik er det vanskelig å se for seg et tydeligere samarbeid mellom helseforetaket og utdanningsinstitusjoner enn hva som er tilfellet i Gjøvik-området. Det framstår heller ikke som sannsynlig at andre utdanningsinstitusjoner i Innlandet vil ha mulighet for å etablere medisinutdanning eller drive samme type forskningsvirksomhet som det som har utgangspunkt i NTNU Gjøvik.

Vi trenger derfor at Regjeringen nå tar tak i dette spørsmålet, og river ned murene og fjerner samrøret mellom helseforetak og utdanningsintitusjonene, slik at vi kan komme i gang med utdanning av flere sjukepleiere og leger – til beste for våre innbyggere.