Rv4 er en svært lønnsom veistrekning å bygge ut. Det vil bety en enorm forbedring for industri, eksport og pendlere. Vi forventer at regjeringen prioriterer rv4 i sitt forslag til Nasjonal Transportplan om noen uker. Noe annet ville være mer enn oppsiktsvekkende!

Prioriteringen mellom vei- og baneprosjekter, og mellom landsdeler er tøff. På regjeringens bord ligger det sterke anbefalinger fra både Nye Veier AS og Statens vegvesen om å prioritere rv4, fordi det er en av landets mest samfunnsøkonomisk lønnsomme vegprosjekt. Dette er også grunnen til at NHO Viken Oslo, NHO Innlandet og Norsk industri har prioritert «Industriveien» rv4 for nye prosjekter inn i Nasjonal Transportplan. Vi har meget sterke forventninger til at regjeringen prioriterer rv4.

Langs rv4 ligger en rekke industribedrifter med den største konsentrasjon på Raufoss, som er en av Norges største og mest innovative industriklynger. Raufossklyngen har en verdiskaping på cirka 10–12 milliarder i året og 85 prosent går til eksport. Felles for bedriftene er et stort behov for transport og for å levere produkter til kunder og få varer inn til bedriftene.

Dagens rv4 er av varierende kvalitet og har lange strekninger med lav standard. Derfor kan reisetiden mellom Oslo og Mjøsbrua kortes ned med hele 40 minutter ved en helhetlig utbygging til en fullgod vei. Både Nye Veier AS og Statens vegvesen har gjennomført verdianalyser og samfunnsøkonomiske analyser av rv4.

Nye Veier har fått opp nytten og redusert kostnaden. De viser at en rv4-utbygging vil gi en netto nytte for samfunnet på 9 milliarder kroner, samt en betydelig mernytte på litt over 4 milliarder kroner grunnet effekten tiltaket har på bo- og arbeidsmarkedet. Altså en samlet netto nytte på 13 milliarder kroner. I tillegg kommer verdien av økningen i komfort for trafikantene beregnet til 3 milliarder kroner. En helhetlig utbygging av rv4 oppfyller alle de krav regjeringen selv har satt til veiprosjekter som skal prioriteres!

Bedriftene langs rv4 sier i en undersøkelse fra 2019 at deres største utfordring de neste fem årene er «høyere transportkostnader enn våre konkurrenter». Nær 60 prosent av bedriftene hadde dette på topp. Dette ble rangert foran «økt internasjonal konkurranse» og «mangel på kompetanse». Disse bedriftene langs rv4 har en samlet omsetning på 70 milliarder kroner, og sysselsetter 33.000 personer.

Viktig også for Trøndelag og Mørekysten. En ny rv4 blir den korteste veien mellom Trøndelags- og Mørekysten og Svinesund, og mange transportører fra Vestlandet til Trøndelag vil profittere på dette. Dette vil ikke redusere verdien av E6-investeringene, da trafikken har økt vesentlig før en ny rv4 står klar. Det blir viktig å fordele denne trafikken på attraktive korridorer! Bare inn og ut av gjerdet på Raufoss industripark kjører det årlig 32.000 trailere, og hver dag passerer 2000 tunge kjøretøy gjennom rundkjøringen på Gjelleråsen. Fra industribedriftene på Gjelleråsen, som Ringnes, Diplom-Is og Arcus, skal hundrevis av lastebiler hver dag ut på rv4, og ned til Alnaterminalen for å sende varene ut med jernbanen. Kø og forsinkelser for varetransport og tusenvis av pendlere er dessverre en del av en kostbar daglig rutine.

NHO Innlandet, NHO Viken Oslo og Norsk Industri ser fram til at regjeringen finner plass til en helhetlig utbygging av rv4 de neste årene. Det vil vi alle være veldig godt tjent med!