Statens Vegvesen og Nye veier, politiske partier og fylkestinget i Innlandet, regjeringa og Stortinget er alle med i beslutningsprosesser knyttet til veg og jernbane. Nasjonalt er det stor kamp mellom regioner om statlige ressurser til utbygging av fysiske samferdselsårer.

Bengt Fasteraune (Sp), stortingsrepresentant fra Oppland, Bjørn Iversen, leder Vestre Toten Senterparti og Anne-Marte Kolbjørnshus, gruppeleder Innlandet Arbeiderparti, har de siste dagene ytret seg i OA om riksvei 4. De er samstemte om å fortsette å kjempe for en utbygging, noe som krever gjennomslag for i NTP for fullstendig opprustning av veien fra Grorud i Oslo og nordover gjennom Gjelleråsen, Nittedal og Hakadal.

Østsida av Mjøsa er allerede godt inne i NTP med nord-sør samferdsel med ny E6 til motorvei klasse A og av dobbeltspor på Dovrebanen. Mye av Vestlandet og Nord-Norge består av ulendt natur, krevende vintervær og en rekke dårlige og farlige veistrekninger som skriker på opprusting og nybygging. Sett i lys av disse to kjensgjerningene vil det være fint om Bengt Fasteraune, Bjørn Iversen, og Anne-Marte Kolbjørnshus og gjerne hele fylkestinget i Innlandet, med unntak av Rødt som ikke støtter tingets utbygging av rv4, kan gjøre konkret greie for hvilke politiske verktøy slik at de evner å få gjennomslag i NTP.

Det vil også være fint om de skisserer en tidslinje for framdrift i saken i framtidige transportplaner og i faktisk fysisk ferdigstillelse av R4 mellom Oslo og Gjøvik.