Vi i Rødt anses å være det nye arbeiderpartiet og for oss er det viktig å sikre lokale arbeidsplasser, samt utvikle industrien i distriktet. For å få til dette, mener vi at en oppgradering av rv4 sørgående retning er nødvendig. Dessverre viser fersk Nasjonal Transportplan (NTP) at denne strekningen blir nedprioritert av regjeringen fordi de heller ønsker å bygge en 4-felts motorvei nordover mot Lillehammer. Forslaget fra regjeringen har blitt godt mottatt hos posisjonen i Gjøvik kommune, men vi mener derimot at en nedprioritering av vegstrekningen sørover vil kunne få store konsekvenser for de 32.000 arbeidsplassene i industrien langs aksen Mjøsbrua – Oslo havn. Innlands-industrien har allerede vanskelige vilkår med tøff konkurranse, og en dårlig tilrettelagt transportåre vil gjøre det enda vanskeligere å oppfylle leveringsbetingelsene i markedet. Derfor vil vi at midlene satt av til vegstrekning fra Gjøvik og nordover skal omprioriteres og heller brukes på strekningen sørover, og her kommer en kort begrunnelse.

Innenfor gjerdet på Raufoss finnes det bedrifter med utenlandske eiere som enkelt kan flytte produksjonen ut av landet. Takket være lokal teknologi og produktivitet i verdensklasse finner eierne det likevel økonomiske tilrådelig å bli på Raufoss. Andre bedrifter har kunder i for eksempel bilindustrien som setter store krav til «just in time»-prinsippet med blant annet stramme leveringsvinduer. Dette krever stram logistikk hos leverandørene, noe som gjør at effektiv transport er helt avgjørende. Disse bedriftene risikerer vi derfor å miste dersom nåværende regjeringen og posisjonen i kommunen får viljen sin. Produktiviteten stopper ikke i porten, men følger produktene helt til kunden og da blir første etappe ut av landet på rv4 viktig og den etappen har arbeiderne ropt varsko om at i dag er en sinke.

Rødt er på generelt grunnlag skeptiske til massive veiutbygginger, og ønsker heller å styrke den kollektive transporten, deriblant oppgradering av jernbanen. Ved å sørge for jernbaneforbindelse mellom Gjøvik og Lillehammer og videre knytte den opp mot Dovrebanen, vil man også kunne transportere gods med tog og på den måten legge til rette for gode leveringsbetingelser av produksjonsvarer nordover i landet. Miljøperspektivet er alltid viktig for oss, og vi støtter ikke noen form for unødvendige inngrep mot naturen, men når det gjelder rv4 i sørgående retning, er en oppgradering likevel tvingende nødvendig da veien ikke er god nok slik den er nå.

I september er det nytt stortingsvalg, og det er de partiene som får høyest oppslutning som vil ha muligheten til å ta disse beslutningene til slutt. Dersom det er viktig for deg at arbeidsplassene i lokalindustrien sikres, samtidig som miljøperspektivet ivaretas må du derfor gi din stemme til Rødt. I tillegg til at en oppgradering av rv4 sør og jernbaneforbindelse mellom Gjøvik- og Dovrebanen vil kunne bidra til dette, vil det også gi et bedre tilbud til reisende generelt da det nå som kjent ikke er mulig å komme seg fra Gjøvik til Lillehammer via tog. Den massive utbygningen av E6 i vår kommune vil sammen med en firefeltsvei fra Gjøvik og nordover vil føre til store inngrep for folk som er bosatt langs disse traseene. Hvilke fartsgrenser som legges inn i slike prosjekter utløser krav til kurvatur og antall felt som igjen krever store arealer. Kanskje vi klarer oss med 90 km/t og to/tre-felts veier i fremtiden også?