Vi diskuterer, naturlig nok, hvem i Norge som skal få vaksiner først. Men vi må også se utover landets grenser. Mandag 18. januar var det satt i overkant av 40 millioner vaksinedoser i verden. I lavinntektsland var det satt 25 doser. Dette er en urettferdig og uverdig skjevfordeling, og dårlig pandemibekjempelse. Vaksineprodusentene har en enorm profitt samtidig som fattige mangler vaksiner. Norske myndigheter må ta en enda mer aktiv rolle for å utfordre vaksineprodusentene og sikre vaksine til folk i fattige land.

Det foregår en kamp om vaksiner der vaksineprodusentene har presset priser. Det har kommet opplysninger om at Sør-Afrika har betalt dobbelt så mye som Norge for Oxford/AstraZeneca-vaksinen. Israel, som er tidlig ute med å få vaksinert sin befolkning, betalte dobbelt så mye for Biotek/Pfizer-vaksinen som EU, ifølge lekkasjer. De tilbyr ikke palestinerne på Gaza og vestbredden vaksine.

Norge har i likhet med andre land bestilt flere vaksiner enn vi trenger, for å sikre utvikling og tilgang av vaksiner. Det er bra at regjeringen har bestemt at Norge skal dele videre overskudd av vaksinene vi får tilgang til, parallelt med at vaksiner fordeles ut til kommunene. Regjeringen vil gjøre dette gjennom Covax-samarbeidet, og i tillegg til dosene Norge allerede finansierer gjennom Covax. Det er også mye bra i de prinsippene Norge spiller inn i det internasjonale vaksinesamarbeidet. Det gjelder åpenhet rundt avtaler om innkjøp av vaksiner, legemidler og tester. Det går videre på kostpris for medisinsk teknologi for lavinntektsland og lavere mellominntektsland. Dette må Norge fremme som ufravikelige krav.

Norge stemte mot et forslag i WTO som ville gi en lemping av internasjonale patentregimer. Forslaget ville gjort nye land i stand til å produsere og ha råd til vaksiner. SV fremmet et forslag om å støtte dette i Stortinget, men fikk ikke flertall. En er redd for at lemping av patentrettigheter fører til at legemiddelselskapene blir misfornøyde med sin inntjening og mindre motivert for å utvikle vaksiner og medisiner. Men vi står i en unntakstilstand. Norge kan jobbe fram et nytt forslag i WTO om patentlettelser som er mer begrenset enn det som er nedstemt, ved at det gjelder ett år. Da trenger en 3/4 flertall, istedenfor enstemmig vedtak. Et slikt midlertidig vedtak vil være et viktig signal til fattige og mellom-inntektsland, og åpne for større produksjonskapasitet.

En rettferdig fordeling av vaksiner er nødvendig for anstendighetens skyld og for å kunne bekjempe covid-19-pandemien. For å få til det må vi samarbeide internasjonalt og være villig til å dele.