Realisering av Mjøssykehuset forutsetter samling av psykiatri og somatikk. Ved en slik samling skal de psykiatriske sykehusene Sanderud og Reinsvoll legges ned. Samlingen skal gi store driftsbesparelser. Det skjer fordi tilbudet til langtidspasienter endres dramatisk som følge av at turer ute i friluft skal erstattes av opphold i et lukket gårdsrom. Løsningen er tenkt gir en reduksjon på 50 årsverk i psykisk helsevern (PHV) på Mjøssykehuset.

Vi i Rødt mener at dette ikke vil tjene det psykiatriske tilbudet i Innlandet, tvert imot, det vil skape en krise.

Det er nemlig flere alvorlige konsekvenser ved etableringen av Mjøssykehuset. Prisen på både bygget og alle de tiltakene som er skissert i det nye prosjektet overskrider etter vår mening den evnen Sykehuset Innlandet vil ha til å finansiere dem. Dermed frykter vi at PHV blir ytterligere en salderingspost ved at de planlagte opprustingene av de distriktspsykiatriske sentrene ikke blir gjennomført. Med like mange sengeplasser i Mjøssykehuset som i dag (194) er allerede et økt framtidig behov for langtidsplasser neglisjert. I stedet skal økt behov for PHV dekkes gjennom økt bruk av poliklinisk behandling. Men når prisen på Mjøssykehuset passerer 14 milliarder, opprustingen av Lillehammer Sykehus, Elverum Sykehus og Tynset sykehus skal betales, så blir det igjen bare smuler til psykisk helsevern.

Ledelsen i Sykehuset innlandet har nylig varslet store innsparingstiltak de neste årene innenfor eksisterende sykehusstruktur. Dette vil forsterke dagens store utfordringer for det er kommunene som vil merke helseforetakets innstramminger. Pasientene forsvinner ikke, de vil bare bli overført til kommuner som allerede nå sliter med tilstrekkelig ansatte med god kompetanse innen PHV.

Mjøssykehuset er feil løsning. På veien mot en feil løsning drives det en økonomisk tilpasning som rammer, ansatte, pasientene, kommunene. Økende psykisk uhelse i befolkningen generelt og flere som dømmes til tvungent psykisk helsevern krever en annen retning. La oss begynne med å samle oss om å bevare Reinsvoll Sykehus.