De fleste har nok fått med seg at kommunestyreflertallet, faktisk i siste avstemmingsrunde kun mot Rødts to stemmer, har vedtatt nedlegging av Biristrand skole sammen med en stor offentlig utbygging i Biri med ny skole og ny barnehage. Rødt er enig i behovet for nye bygg i Biri, men vi er i mot å bygge med stor overkapasitet slik vedtaket ble.

Å bygge både skole og barnehage for flere barn enn det som bor i området i dag ble begrunnet med den veksten som vil komme i Biri som følge av etableringen av et hovedsykehus på Moelv. Dette er et resonnement vi i Rødt avviser – i hvert fall burde man være så edruelig at man venter på den endelige avgjørelsen om sykehusstruktur. Rødt foreslo derfor utsettelse av saken med denne begrunnelsen:

1.

Vi vet ikke om det blir et hovedsykehus og i hvert fall ikke når det eventuelt er klart til drift. For det første så mener vi at koronapandemien bør være en vekker i forhold til fortsatt nedbygging av sengeplasser og det bør være en vekker i forhold til den smittefaren som oppstår også på sykehus. I slike situasjoner er ganske enkelt utfordringen større jo større sykehuset er. Jamfør nedstengingen av Hamar Sykehus. For det andre så er det slett ikke sikkert at Helse Sør Øst har midlene til den omfattende strukturendringen man tenker seg i Innlandet etter vedtaket om å legge ned Ullevål Sykehus og bygge nytt på Gaustad. For det tredje er det krav fra HSØ at Sykehuset Innlandet skal ha orden i økonomien – og det tar vel noen år i kjølvannet av pandemikostnadene.

2.

Dernest stiller vi store spørsmål rundt tankegangen om at etableringen av et hovedsykehus gir befolkningsvekst på Biri. Helse Sør-Øst ønsker å plassere det så nært Hamar som mulig, det er faktisk i tråd med nasjonale prinsipper for etablering av store offentlige arbeidsplasser. Vi vil også legge til at dersom hovedsykehuset kommer på Moelv, når kan man i så fall forvente endret bosettingsmønster som gir flere barn på Biri? Ikke før nærmere 2040, i følge den utredningen kommunen selv har betalt flere hundre tusen for i arbeidet med å opprettholde Gjøvik som akuttsykehus.

3.

Vi forholder oss til kommunens faktiske økonomi og betalingsevne. Rådmannen skriver i tertialrapporten: «Kommunen befinner seg i en svært krevende økonomisk situasjon.» Vi har 50-60 millioner i underskudd pt. For første gang skal budsjettet for inneværende år revideres i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien. Det er en konsekvens av den økonomiske knekken Gjøvik kommune nå har fått som følge av nedstengingen av samfunnet den 12. mars og den klare meldingen fra regjeringen om ikke å dekke tapte inntekter og økte utgifter fullt ut.

4.

I 15 år skal vi altså leve med overkapasitet i offentlige bygg på Biri? Neppe. Blir dette realisert så er det ikke lenge til også Redalen skole blir lagt ned. Ordfører har bedt om kriseforlik når det gjelder budsjettene framover. Det er ikke greit med den bruken av offentlige midler som legges til grunn for dimensjoneringen av ny skole og ny barnehage på Biri. Regninga kommer og Rødt vil unngå oppsigelser av kommunalt ansatte, men det blir vanskelig nå. Kanskje det hadde vært greit å vente noen år med store skoleinvesteringer?