Kunnskap og kompetanse er grunnleggende viktig i enkeltmenneskets liv og for samfunnet som helhet. Flere utviklingstrekk peker mot et samfunn preget av større mangfold og raskere endringer. Senterpartiet vil ha en sterk og gratis offentlig skole. Kvaliteten på utdanningen skal ikke være styrt av geografi eller sosial bakgrunn. Senterpartiet vil ha desentraliserte utdanningstilbud, både når det gjelder grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Derfor er regjeringens prioriteringer i Statsbudsjettet for 2023 viktig.

De foreslår en økning på 330 millioner kroner for at flere skal fullføre videregående utdanning, blant annet tiltak for at flere skal bli kvalifisert til læreplass. Ordningen Fagbrev på jobb økes til 60 millioner fra 46 millioner i 2022, og muliggjør at flere effektivt kan skaffe seg fagbrev mens de er i arbeid.

Videre settes 458 millioner kroner inn i arbeidet med å skaffe flere læreplasser, en økning på nær 80 millioner fra 2022. Ytterligere 61 millioner bevilges i forbindelse med lovendringer som skal bidra til at flere skal fullføre videregående utdanning og kvalifisere seg for arbeidslivet. Dette er kjærkomne midler for at så mange som mulig skal bli tildelt læreplass etter skolegang på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Samtidig foreslås bevilgningen til utstyrsstipend og borteboerstipend for elever i videregående skole økt med til sammen over 100 millioner kroner, slik at stipendsatsene bedre harmonerer med elevenes faktiske utgifter, slik at gratisprinsippet i offentlig videregående skole ivaretas.

Alle disse tiltakene vil være svært positive, både for den enkelte elev og for at arbeids- og næringslivet skal få den kompetanse og arbeidskraft det er behov for. 6 av 10 bedrifter oppgir at de ikke får tak i kompetanse det er behov for. Regjeringens budsjettforslag er derfor et svært godt bidrag til å oppfylle fylkeskommunens samfunnsoppdrag med å gi flest mulig videregående utdanning. Utdanning og kompetanse er helt grunnleggende for vår verdiskaping og dermed for vårt velferdssamfunn, og her leverer regjeringen!