Nå er ikke tiden for eksperimenter eller overraskelser i norsk utenriks- og forsvarspolitikk. Nå er tiden for å befeste at Norge er NATO i nord.

Regjeringen med forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) har lansert en tiltakspakke for forsvaret på 3 milliarder kroner. Gjennom å hurtig styrke Forsvarets reaksjonsevne og tilstedeværelse i nord, evnen til mottak og samvirke med allierte og nordiske partnere, beredskapen for krise og krig og stridsutholdenheten befester vi at Norge er NATO i nord.

Diskusjonene om NATO-medlemskap går nå i Finland og Sverige. Om de blir NATO-medlemmer vil det gi muligheter for et sterkere nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid. Sammen med våre nordiske naboland kan vi ta et enda større eierforhold til å være NATO i nord.

To stortingspartier ønsker å melde Norge ut av NATO; Rødt og SV. Rødt har gått så langt som å påstå at USA og NATO har økt konfliktnivået i Europa ved å flytte større militærstyrker og våpensystemer stadig nærmere Russlands grenser. Slik er det ikke. At Vladimir Putin er en brutal despot er ikke noe som ble klart den siste uken.

De grusomme handlingene i Ukraina viser hvorfor NATO-medlemskap er en garanti for vår sikkerhet. Jeg mener det gir oss som folkevalgte et ansvar for å aktivt støtte opp om NATO-alliansens oppbygging og støtte i befolkningen.

Norge er en aktiv og respektert medspiller i NATO, både politisk og militært. Norske styrker har deltatt i samtlige NATO-operasjoner etter 1990. Nå bidrar vi med styrker i Litauen.

Vi har gjennom Nærområdeinitiativet som ble besluttet i 2008 argumentert for en dreining i NATO mot mer koordinert øving og trening. Militærøvelsen Cold Response er en følge av dette. At vi er vertskap for øvelser sammen med våre allierte er viktig.

Kollektivt forsvar, forhåndslagring og øving og trening på forsvar av NATOs eget område har styrket norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norge skal være aktive i NATO, og sikre at NATO er aktive i Norge.

Senterpartiet mener vi må øke bevilgningene til Forsvaret til to prosent av BNP - i tråd med våre NATO-forpliktelser. Regjeringens tiltakspakke er et kraftig bidrag til dette. I tillegg vil regjeringen legge fram en melding om styrking av forsvarets langtidsplan, og det er iverksatt en totalberedskapskommisjon og en forsvarskommisjon.

Vi skal seile mer i nord med våre fregatter, ubåter, korvetter og Kystvakt. Vi skal øke aktiviteten i Hæren og Heimevernet. Vi skal øke beholdningen av ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell og fylle opp drivstofflagre. Vi skal styrke evnen til alliert mottak. Vi skal styrke Forsvarets evne til å motstå digitale trusler og styrke etterretningstjenesten.

Nå styrker vi forsvars- og beredskapsevnen vår. Slik holder vi Norge fortsatt trygt i et Europa som sikkerhetspolitisk er snudd på hodet.