Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen foreslår at Jevnaker og Lunner får bytte fylke: - Vi har lyttet til kommunene

Artikkelen er over 2 år gammel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at Stortinget fatter vedtak om at Rindal, Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet.

(Hadeland)

– I tråd med kommunenes ønsker foreslår jeg at vi endrer de nye fylkesgrensene slik at hverdagen for innbyggerne og næringslivet blir enklere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Hun sier med det at kommunenes ønsker veier tyngre enn både fylkeskommune og fylkesmann som begge har uttrykt skepsis til fylkesbytte for Lunners del.

– Det viktige her er at kommunene med stort flertall har ønsket seg denne løsningen, sier Mæland til Hadeland.

– Gran, Lunner og Jevnaker utgjør region Hadeland. Hva tenker du om at de tre nå splittes på to forskjellige fylker?

– Nå lager vi nye administrative enheter. Hadeland vil fortsette som geografisk enhet. Vi har forholdt oss til de som har søkt, og Gran var ikke blant disse, sier Mæland til Hadeland.

– Hvordan har responsen vært?

– Ordførerne i Jevnaker og Lunner var veldig fornøyd. Fylkesordføreren sier at dette ikke var uventet. I Sør-Odal sier vi nei, og der var ordføreren fornøyd, mens mine partifeller ikke var fornøyd. Der har vi gjort en annen vurdering, sier Mæland.

Prosessen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba i brev 12. oktober 2017 alle fylkesmannsembetene kartlegge og ha dialog med kommuner i randsonene av de nye fylkene for å se om det var aktuelle kandidater for fylkesbytte.

Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland og Sør-Odal kommune i Hedmark søkte om å bli en del av Viken fra 1. januar 2020. Det samme gjorde Sande kommune i Vestfold, som skal slå seg sammen med Holmestrand fra 1. januar 2020.

Etter en helhetlig vurdering foreslår departementet at Stortinget gjør vedtak om fylkesbytte for Jevnaker og Lunner til Viken.

 

Markaloven

Etter departementets vurdering har Jevnaker svært gode argumenter for et fylkesbytte, og fordelen for kommunen og innbyggerne framstår som åpenbare. Kommunen har sterk tilknytning til Ringerike-regionen, og departementet mener at det vil være positivt for utviklingen i regionen at Jevnaker tilhører samme administrative område som de mest sentrale nabokommunene.

At både Jevnaker og Lunner berøres av Markaloven, og at fylkesmannen i Oslo og Akershus har en sentral rolle i oppfølgingen av denne, vektlegges også.

Fylkestinget i Oppland ønsker at alle kommunene i Oppland blir med inn i det nye fylket.

– Departementet har forståelse for fylkestingets synspunkt, spesielt da Jevnaker er en av vekstkommunene i fylket. Fra 2008 til 2018 hadde Jevnaker en befolkningsvekst på 8,3 prosent, bare slått av fylkeshovedstaden Lillehammer. Departementet mener likevel at dette ikke bør tillegges avgjørende vekt i denne saken, heter det i kommuneproposisjonen.

Skole er en utfordring

Hadeland videregående skole ligger i Gran kommune, og tilhører Oppland fylkeskommune. Regjeringen presiserer at det ikke er en ideell løsning at elever fra Lunner og Jevnaker ikke får en ideell løsning ved et fylkesbytte. Elever fra Jevnaker fordeler seg med omtrent halvparten på Hadeland og halvparten på Ringerike. Hoveddelen av elevene i Lunner går på Hadeland videregående skole.

– Det er etter departementets vurdering ingen ideell løsning ved et fylkesbytte, både av praktiske grunner og fordi innbyggerne i Lunner ikke lenger vil ha påvirkning på det videregående skoletilbudet i Gran. For nye Innlandet vil det kunne skape utfordringer å planlegge for drift av skolen, da elevgrunnlaget vil bli mer usikkert dersom Lunner og Jevnaker bytter fylke. Departementet mener likevel at det ikke kan tillegges stor vekt, da et fylkesbytte for Lunner og Jevnaker ikke vil ha direkte påvirkning på rettighetene til elever i andre kommuner i Oppland, heter det i proposisjonen.

Fra 2020

Departementet vurderer at eventuelle økonomiske ulemper for nye Innlandet ved en grensejustering for Jevnaker er innenfor det som er forventet løst gjennom det økonomiske oppgjøret som skal skje mellom fylkene etter en grensejustering.

Jevnaker kommune tilhører Vestre Viken helseforetak, og Sør-Øst politidistrikt i dag.

Departementet støtter Lunner kommunes vurdering om at hverdagen for folk i Lunner blir enklere dersom kommunen blir en del av Viken. Lunner er i dag tilknyttet Sykehuset Innlandet, og har ikke ytret ønske om å bytte helseforetak som en del av fylkesbyttet.

Kommunaldepartementet tilrår at Lunner og Jevnaker blir en del av nye Viken fra 1. januar 2020.

Sør-Odal og Sande foreslås ikke flyttet.

– I motsetning til Lunner og Jevnaker, vil innbyggerne i Nord-Odal og andre nabokommuner miste innflytelse over sitt viktigste skoletilbud dersom Sør-Odal bytter fylke, heter det i proposisjonen. Da det ikke er enighet i Sande og Holmestrand mener departementet at det ikke gjennomføres grensejustering for nye Holmestrand. Sande og Holmestrand skal slås sammen til nye Holmestrand fra 1. januar 2020.

Kommentarer til denne saken