Etter at en av entreprenørene som ga tilbud til Nordre Land kommune klaget på prosessen, har Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) bestemt at alle tilbudene må vurderes på nytt.

Det var veier24.no som først omtalte saken.

I dokumenter som OA har fått innsyn i går det fram at Kofa er enig med entreprenør Kjetil Walle i at vurderingen av de ulike tilbudene ikke ble gjennomført riktig, og har bedt Nordre Land kommune foreta en ny vurdering.

Lik poengsum

Konkurransen om brøyting av 16 områder i kommunen, såkalte roder, samt strøing på fire roder, ble utlyst i desember 2022 med frist 10. februar i år for å komme med tilbud.

Tilbudene for hver rode skulle vurderes både ut fra pris og gjennomføringsevne. Det vil blant annet si hva slags maskiner entreprenøren har tilgjengelig, hvor disse er parkert, hvor mange som kan kjøre dem og kompetanse på brøyting og strøing.

Når kontraktene på de ulike rodene skulle tildeles, skulle pris vektes 40 prosent, mens samlet gjennomføringsevne per tilbyder vurdert på en skala fra 1 til 10 skulle vektes 60 prosent.

Det entreprenør Kjetil Walle og hans advokat Emilie Kristoffersen Søgård i Advokatfirmaet Berngaard AS reagerte på var imidlertid at alle de 17 som fikk tilbudet vurdert fikk full score på gjennomføringsevne, slik at det i realiteten kun ble en priskonkurranse.

– Vilkårlig og usaklig

Walles advokat skriver blant annet i klagen til Kofa at kommunen i tildelingsbrevet sendt ut 17. april 2023 blant annet skriver at «alle tilbydere som er kvalifisert er vurdert til å ha god gjennomføringsevne. Alle tilbyderne har fått 10,00 poeng på dette tildelingskriteriet med en vektet poengsum på 6,00 poeng».

Advokaten mener det ikke er sannsynlig at alle 17 entreprenørene har nøyaktig like god gjennomføringsevne, og peker blant annet på at det ikke er nevnt hverken plusser eller minuser ved maskinpark, kompetanse eller mannskap.

Hun viser til konkrete eksempler på mulige minuser blant entreprenørene som tilbød brøyting på samme roder som Walle:

  • Oppdrag med hyttemontering oppført som referanse for kontrakt om vintervedlikehold
  • Tilbud på brøyting av flere roder enn antall maskiner entreprenøren har til rådighet
  • Tilbud på brøyting av fortau uten at utstyr for dette er listet opp
  • Referanse fra tidligere brøyteoppdrag kan ikke dokumenteres
  • Referanse fra brøyteoppdrag før tilbyder ble registrert som eget selskap

I sum mener advokaten at Nordre Land kommune «har foretatt en evaluering av tildelingskriteriet «gjennomføringsevne» som både er i strid med de grunnleggende prinsippene, er basert på feil faktum og er vilkårlig og usaklig.»

Innrømmet feil

OA har også fått innsyn i svaret Nordre Land kommune sendte til Kofa gjennom felles anskaffelsesenhet for Gjøvikregionen.

Der skriver de at gjennomføringsevne ble vurdert per rode, uten at total gjennomføringsevne for alle rodene den enkelte hadde gitt tilbud på ble tatt i betraktning.

Dermed kunne en entreprenør få full score på flere roder samtidig som den totale gjennomføringsevnen på disse rodene ikke var god nok.

– I etterkant vurderes dette til å kunne utgjøre et brudd på vurderingen av å få fram forskjellene i tilbudene, heter det blant annet i brevet som er signert innkjøpssjef for Gjøvikregionen Thore Amundsen.

Den nye vurderingen i etterkant av Walles klage har også ifølge felles anskaffelsesenhet fått Nordre Land kommune til å innrømme at det faktisk er relevante forskjeller i tilbudene, som igjen kan virke inn på hvilket tilbud som egentlig er økonomisk fordelaktig.

Vurderes på nytt

Advokaten til Entreprenør Kjetil Walle mener kommunen allerede har vist at de ikke kan vurdere tilbudene ordentlig, og har bedt om at hele konkurransen må kjøres på nytt.

Der er klagenemnda for offentlige anskaffelser uenig, men i og med at det ble oppdaget regelbrudd, slipper entreprenøren å betale klagegebyret.

Kofa konkluderer imidlertid med at Nordre Land kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved evalueringen av tilbudene under tildelingskriteriet «Gjennomføringsevne».

Tildelingen av roder som ble offentliggjort i april er dermed trukket tilbake, og vurderingen av hvem som skal få kontraktene som egentlig skulle løpt fra 1. september i år er tatt opp på nytt.

Dermed er det fortsatt uvisst hvem som skal brøyte og strø veier, fortau og parkeringsplasser i Nordre Land kommune fra denne vinteren fram til sommeren 2024.

OA har vært i kontakt med Entreprenør Kjetil Walle, som ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.