29. mai mar­ker­te gut­ta på 1. di­vi­sjons­laget til Rau­foss støt­te til gjen­åp­ning av bred­de­fot­bal­len, ved å bære bred­de­fot­ball­trøy­er i de­fi­le­ring før kam­pen mot Gro­rud. For oss som dri­ver bred­de­id­ret­ten var det­te en vik­tig, so­li­da­risk og svært rø­ren­de gest. For re­dak­tø­ren i Opp­land Arbeiderblad var det­te bare en uti­dig pro­test mot lan­dets myn­dig­he­ter.

Re­dak­tø­ren sy­nes å tro at det­te bare drei­er som om «50.000 voks­ne re­pre­sen­tan­ter for bred­de­fot­bal­len». Det er di­rek­te feil. Det­te ram­mer barne- og ung­doms­fot­bal­len hardt. Ko­ro­na­reg­le­ne er ulo­gis­ke og til dels ko-ko på det­te om­rå­det. El­ler for å om­skri­ve Churc­hill litt: «Ald­ri har så få reg­ler, skapt så mye for­vir­ring blant så man­ge, over så lang tid.»

Re­gje­rin­ge­nes ko­ro­na­reg­ler ly­der slik for al­ders­be­stemt fot­ball: «Ho­ved­re­ge­len er deltakelse i id­retts­ar­ran­ge­men­ter som sam­ler del­ta­ke­re fra sam­me kom­mu­ne. Lag fra små kom­mu­ner som ikke har and­re mot­stan­de­re i kom­mu­nen, kan rei­se til na­bo­kom­mu­nen for å kon­kur­re­re, såfremt kom­mu­ne­ne har sam­me smit­te­nivå.» Eks­em­pel­vis vår klubb, Ha­de­land KFK, er ale­ne i Gran kom­mu­ne med 18 jen­te­lag. Våre na­bo­kom­mu­ner, Vest­re Toten og Rau­foss har fle­re klub­ber i sin kom­mu­ne. De har der­for ikke lov til å kom­me til oss for å spille. Det be­tyr bare bor­te­kam­per for våre jen­ter fra 6 år og opp­over. Da blir det ikke man­ge kam­per igjen. Lo­gisk el­ler ko-ko?

Vi har lov til å rei­se til Rau­foss å spille bor­te­kam­per al­ders­be­stemt, men selv om vi pas­se­rer Lena og Kapp på vei­en, har vi ikke lov til å spille kam­per i Øst­re Toten, for­di Øst­re Toten ikke er na­bo­kom­mu­ne til Gran. Lo­gisk el­ler ko-ko?

Re­dak­tø­ren på­står at «id­retts­le­de­re og and­re sta­dig har for­talt oss at de har visst bedre enn Nakstad, Stoltenberg og co.» Den er ny og noe helt an­net enn hva hel­se­myn­dig­he­te­ne og kul­tur­mi­nis­te­ren tid­li­ge­re har sagt. Da var be­grun­nel­sen at bred­de­fot­bal­len om­fat­tet så man­ge at det ville på­vir­ke ne­ga­tivt det sam­le­de smit­te­tryk­ket i Norge.

NFF har fram­lagt en om­fat­ten­de rap­port med in­ter­na­sjo­na­le data om fa­ren ved smit­te ved fot­ball­ak­ti­vi­tet. Inn­hol­det har ald­ri blitt imø­te­gått, før re­dak­tø­ren i Opp­land Arbeiderblad nå døm­mer den nord og ned. Men det sa­ken gjel­der er hva som skal åp­nes først, - pri­ori­te­ring. Der har fak­tisk vi i fot­bal­len lov til å mene noe, selv om «lan­dets øver­ste myn­dig­he­ter» er ueni­ge med oss, som dri­ver gra­tis­ar­beid for å hol­de barn- og ung­dom i ak­ti­vi­tet i ei tid hvor dår­lig fy­sisk form, høyt kolesterolnivå og blod­trykk, vekt­øk­ning og ge­ne­relt sva­ke­re fun­ge­ren­de fy­sisk hel­se er et sta­dig stør­re pro­blem i ung al­der.

Vi i bred­de­fot­ball skal selv­føl­ge­lig gjø­re så godt vi kan med å føl­ge de mer el­ler mind­re kla­re reg­ler vi får fra hel­se­myn­dig­he­ter/regjering. Jeg tror knapt noen som dri­ver med fot­ball har noe pro­blem med å se po­si­tivt på åp­ning for øl på re­stau­rant, når smit­te­vern­reg­le­ne over­hol­des. Det som har gitt opp­blomst­ring i smit­te siste tida, et­ter at gren­se­kon­trol­len ble styr­ket, har vært stor an­sam­ling av men­nes­ker i åpent len­de uten munn­bind og av­stand, i hef­tig fes­ting og rul­ling. Og dess­ver­re et un­der­fi­nan­si­ert nær­po­li­ti uten kla­re retningslinjer og makt­mid­ler til å løse opp slikt.

Det­te gjør meg for­ban­net, når vi sam­ti­dig sli­ter med å opp­rett­hol­de et in­ter­es­sant nok til­bud til jen­te­ne våre. Da hjel­per det lite med ufor­plik­ten­de for­stå­el­se fra Abid Raja. (Som man­ge sik­ker har sett blir det hel­ler ikke på­ta­le for å hol­de mø­ter uten smit­te­vern­til­tak i lå­ver i Gran, mens sty­re­mø­ter i id­retts­lag må gå via Teams.)

Jeg hå­per re­dak­tø­ren kom­mer over på rik­tig ba­ne­halv­del snart. Takk til Rau­foss sine 1. di­vi­sjons­spil­le­re.