Gå til sidens hovedinnhold

Reaksjon på innstillingen fra adm.dir. til sykehusstyret

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykehusstyret skal behandle innstillingen fra adm. direktør Alice Beate Andersgaard den 04.05.2021.

Hun anbefaler bygging av et nytt hovedsykehus i Moelv, der psykisk helsevern og rusbehandling samlokaliseres med somatiske spesialfunksjoner. Et stort akuttsykehus anbefales i Lillehammer. Sykehuset i Elverum skal nedskaleres til et elektivt sykehus med noen enkle akuttfunksjoner i en skadepoliklinikk. Tynset sykehus skal fortsatt være akuttsykehus for Fjellregionen. De lokalmedisinske sentra i Nord-Gudbrandsdal og i Valdres, skal videreutvikles og det skal etableres et nytt lokalmedisinsk senter på Hadeland, i samarbeid med kommunene. Prehospitale tjenester og DPS skal videreutvikles. Sykehusene i Hamar, Sanderud, Gjøvik og Reinsvoll foreslås avviklet.

Gjennom behandlingen av Nasjonal helse og sykehusplan (2016-2020), vedtok Stortinget å «opprettholde og videreutvikle en desentralisert sykehusstruktur i Norge». Det er dette sykehusdirektøren nå svarer ut ved å sentralisere sykehusfunksjoner til to store akuttsykehus. Etter planene blir dette to av landets største sykehus, med en avstand på 35 km fra hverandre! Dette i et fylke større enn hele Danmark!

Advarslene om at en slik struktur vil gi store deler av befolkningen kortere vei til sykehus utenfor opptaksområdet for SI, har tydeligvis ikke gjort inntrykk på dagens sykehusadministrasjon. Så vidt jeg kan forstå, har de heller ikke tatt hensyn til signalene om betydelig økt forsvarsaktivitet i Sør-Østerdal og at landets største turistdestinasjon er lokalisert i Trysil.

Gjennom de siste tiår har sykehusdivisjon Elverum-Hamar utvist en betydelig endringsvilje. Dette har bidratt til betydelig økt behandlingskapasitet gjennom overgang til dagbehandling og poliklinikk, noe som også viser seg i en god budsjettdisiplin. Nå er «takken» til lokal sykehusledelse, til tillitsvalgte og til de øvrige ansatte, at sykehusledelsen velger å satse på et stort akuttsykehus i Lillehammer, i tillegg til Mjøssykehuset. Sykehusdivisjon Elverum – Hamar har i dag et opptaksområde som gir 141 000 innbyggere i 11 kommuner trygge og avanserte sykehustjenester.

«Helseatlas for kvalitet 2017-2019» konkluderer med at befolkningen i Innlandet, med dagens sykehusstruktur, var utsatt for langt færre behandlingsavvik ved alvorlige sykdomstilfeller, enn befolkningen i fylker med en mer sentralisert sykehusstruktur, som f. eks befolkningen i Østfold.

Rapporten «Brukeropplevd kvalitet 2020» viser at pasienter skrevet ut fra middels store akuttsykehus, slik vi har i Innlandet i dag, var mer fornøyd med oppholdet og med samhandlingen mellom sykehuset og hjemkommunen, enn de som hadde vært innlagt på de større sykehusene.

Allikevel heter det i sykehusdirektørens forslag til vedtak: «Sykehuset Innlandets målbilde skal utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av den desentraliserte spesialisthelsetjenesten, utvikling av prehospitale tjenester, og samling av spesialiserte helsetjenester». Hvorledes tenker sykehusdirektøren at en sentralisering av sykehusene vil føre til bedre samhandling om helhetlige pasientforløp, med hele 44 kommuner i opptaksområdet?

Et av målene med lokalisering av Mjøssykehuset og akuttsykehuset på Lillehammer, sies å være å sikre rekruttering av fagpersonell. Vi leser at de desentrale sykehustjenestene forutsetter at ansatte ved de to akuttsykehusene, skal bruke mye av arbeidstiden sin til å betjene diverse behandlings- steder utenfor det sykehuset de arbeider ved. Vil dette være mer kostnadseffektivt og fremme rekrutteringen bedre, enn å videreutvikle dagens sykehusstruktur?

Jeg kan ikke se at de samfunnsøkonomiske og miljømessige hensynene av dette forslaget, er vektet opp mot en videreutvikling av dagens sykehusstruktur.

Kommentarer til denne saken