Angående forslag fra Gran kommune sak 136/21 om forslag til å privatisere 142 veier (80 med 0-15 brukere, 62 med 0-10 brukere).

Det er vanskelig å ta dette forslaget på alvor med en antatt årlig besparelse på kroner 1,6 millioner (0-15 brukere) og 1 million (0-10 brukere), dette i lys av kommunes foreløpig antatte pengeforbruk på 80 millioner på Sagtangen-prosjektet.

I tillegg har kommunen brukt et ukjent beløp på en «mulighetsstudie» ved å engasjere arkitektfirma Snøhetta, sannsynligvis en av Norges dyreste konsulentvirksomheter? Til tross for støtte fra Sparebankstiftelsen kan det antas at det dreier seg om flere millioner på sistnevnte prosjektet.

Saksdokumenter for sak 136/21 informere ikke om hvor mange husstander som blir rammet av en eventuell privatisering, men det dreier seg nok anslagsvis om 500-1000. Det er absolutt helt uakseptabelt for Gran kommune å skyve ansvaret for veivedlikehold over på kommunes innbyggere. Eksempelvis er vedlikeholdsbeløpet på Myrsætervegen anslått til 124.320 kroner per år, anslagvis vil det bety en årlig ekstrautgift på minst 12.000 kroner for hver husstand. Det er selvfølgelig svært sannsynlig at ved å engasjere privat entreprenør kan denne prosjekterte kostanden øke betraktelig. Dette kommer i tillegg til den årlige kommunale avgiften vi fortsatt kommer til å bli avkrevd.

Forslaget er en fornærmelse imot de innbyggerne i utkantområdene i kommunen som rammes, i lys av rekordhøye drivstoff- og strømpriser er det svært mulig at flere ikke kan håndtere et ekstra økonomisk press.

Det er interessant å merke seg kommunen definerer «brukere» ved å assosiere dette med antall husstander. Dette blir selvfølgelig helt feil siden det vil alltid være mange flere reelle brukere i forhold til antall husstander. Eksempelvis går det ofte svære mye tømmertrafikk i Myrsætervegen som er en enorm belasting på veien, og det er også flere hytteeiere som er «brukere» av veien.
Kommunen har vært behjelpelig med å forklare og vise til eksempler på private veilag. Det er vel ingen hemmelighet at å etablering og drifte private veilag er en meget god oppskrift på nabo/vei/brukerkonflikter.

I tillegg til å skyve kostnaden ved en eventuell veiprivatisering over på beboere, skyver kommunen også et potensielt logistisk mareritt over på de som rammes. Resultatet er en god forutsetning for mistrivsel og en ekstra psykisk belastning på mange innbyggere i Gran.

Bjoneroa har slitt med fraflytting over lengre tid. Ved å privatisere veier er det en risiko for at fastboende flytter og boliger ender opp som fritidseiendom. Kommunestyret bør også ta til vurdering at eiendomsverdier kan synke for de som rammes av forslaget, privat vei er sjelden et godt salgsargument.

Det anmodes på det sterkeste at kommunestyret i Gran tar til fornuft og revurderer forslag 136/21. Det er muligens ingen i styret som rammes av forslaget, men det kan være hensiktsmessig at det tas en personlig refleksjon på hvordan dette hadde påvirket dere i hverdagen.

I demokratiets ånd, har kommunestyret vurdert hvor mye de kommunale avgifter må økes for alle for å dekke vedlikehold på veiene som ligger i forslag 136/21? Tviler på at det hadde blitt mange kroner per hode.