Får politiet til alt samfunnet har bestemt at de skal gjøre? Klarer de være først på stedet ved alvorlige hendelser? Klarer de følge opp den tydelige politiske føringen at seksuelle overgrep skal prioriteres?

Dette har Riksrevisjonen nå undersøkt. Resultatene fører til at Stortingets største kontrollorgan tar i bruk nesten hele skalaen av kritikk på enkelte områder. Særlig alvorlig mener Riksrevisjonen det er at oppklaringsprosenten i straffesaker har gått ned, og aller mest nettopp i saker som politiet skal prioritere. Av seksuallovbrudd ble 64 prosent oppklart i 2016, mens tallet var nede i 57 i fjor. Dertil oversittes i snitt tidsfristen betydelig i etterforskning av voldtekter, i saker med gjerningspersoner under 18 år og i saker som krever tilrettelagte avhør.

Hva er det som gjør at politiet ikke er i stand til å organisere seg slik at de når målene sine på disse områdene? Det må kartlegges – og løses. Fordi dette handler om noen av de mest utsatte blant oss. Samfunnet må kunne bestemme at de skal prioriteres foran andre i køen.

Riksrevisjonen peker på noen punkter. Blant annet at politiets IKT-løsninger er så dårlige at det går ut over både etterforskning og effektivitet. Et annet poeng politikerne bør merke seg, er at politiets oppgaver og ressurser er så detaljstyrt at den enkelte politimester har lite handlingsrom til å flytte på midler og prioriteringer innenfor eget distrikt.

I Innlandet viste fjorårets krimstistikk 85 prosent økning i seksuallovbrudd mot barn og unge. Særlig mye av dette er internettkriminalitet, som er ressurs- og kompetansekrevende etterforskning. Samtidig trumfer politikernes mål om to politibetjenter per tusen innbyggere ansettelsesprioriteringene. Skal politimesteren måtte ansette en politiutdannet for å ta et museskritt mot bemanningsnormen, eller skal han kunne prioritere å ansette en sivil med IKT-kompetanse som kan bidra inn i etterforskningen av sakene som åpenbart er i eksplosiv utvikling?

Dette er også en politisk oppgave; å se til at de økonomiske, politiske og administrative føringene peker i samme retning, slik at denne komplekse etaten skal kunne nå målene sine.