Gjøvik-ordfører Torvild Sveen skriver i Oppland Arbeiderblad 7. november at det ikke er fremtidsrettet at Universitetet i Oslo (UiO) skal beslaglegge nødvendige praksisplasser i Innlandet innenfor medisinutdanningen. Jeg forstår ham dithen at disse plassene i stedet bør gå til NTNU og desentralisert medisinutdanning på Gjøvik.

Som leder av medisinstudiet ved UiO, vil jeg gjerne påpeke at Sykehuset Innlandet i over 20 år har vært vår største samarbeidspartner på praksis for medisinstudentene. Siden 2001 har nærmere 80 studenter fra UiO hvert år hatt tre måneders praksis på sykehus og allmennlegekontor i Innlandet. Vi har praksisstudenter i fylket i over seks måneder i året. Disse praksisplassene er helt nødvendige for at vi skal kunne oppfylle vårt samfunnsoppdrag og utdanne over 200 leger hvert år.

I mange år var jeg faglig kontaktperson for UiOs praksissteder i Innlandet, noe som var spesielt hyggelig fordi jeg er oppvokst på Raufoss. Med min kjennskap til geografi, demografi og helsevesenet i fylket, vet jeg at Innlandet er en svært hensiktsmessig læringsarena for medisinstudenter. Praksisplassene er populære, og studentene våre blir tatt svært godt imot. Mange har kommet tilbake til fylket som ferdige leger.

Jeg har hatt gleden av å bli kjent med mange leger som har vært gode veiledere og forbilder for våre studenter. Ti sykehusleger og over 25 fastleger i Innlandet er ansatt ved UiO for å veilede studenter. Vi har dermed allerede et meget godt grunnlag for videre satsning på medisinutdanning i Innlandet.

Høsten 2023 starter UiO en desentralisert medisinutdanning i Agder, UiO Campus sør, i samarbeid med Sørlandet Sykehus og Kristiansand kommune. Samtidig er vi i dialog med Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst om å bygge opp en tilsvarende campus i Innlandet. Våre planer innebærer at ti studenter kan starte sin medisinutdanning på UiO Campus Innlandet allerede våren 2025 og ti nye samme høst.

I en lederartikkel i Oppland Arbeiderblad 4. november står det å lese at UiO har «hatt hegemoni på å utdanne leger i Helse Sør-Øst,» og at vi «har vært lite lystne på å åpne for at også NTNU skal få slippe til. Slik sett er dette en «god», gammeldags maktkamp».

Jeg opplever ikke at det foregår en maktkamp mellom universitetene. De fire universitetene som har medisinutdanning, er knyttet til hver sin helseregion. UiO har praksisplasser i Helse Sør-Øst, NTNU i Helse Midt-Norge. UiO har landets største medisinstudium. Vi kan ikke gjennomføre vårt studieprogram hvis Innlandet blir fjernet som vår samarbeidspartner. Gjøvik-ordførerens påpekning av at Innlandet bidrar med nødvendige praksisplasser er i så måte helt korrekt.

Kan så ikke UiO og NTNU dele Innlandet mellom seg? Vi har klare signaler fra både Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst at de vil forholde seg til ett medisinstudium. Studiet er komplekst bygget opp med mange fag som innebærer undervisning på flere sykehus og avdelinger. Det å skulle forvalte to studieplaner og to aktører innenfor samme sykehus og kommuner vil by på utfordringer.

Medisinutdanningene ved NTNU og UiO har et godt samarbeid. Vi møtes flere ganger i året for å diskutere felles utfordringer og erfaringer. Vi har et felles mål, nemlig å utdanne så mange som mulig av de legene Norge trenger. Dette har vi lagt frem for de politiske myndigheter i våre innspill til Grimstadrapporten og oppfølgingen av denne. UiOs ønske om og vilje til å etablere en campus i Innlandet er blant annet gjengitt i regjeringens beslutningsgrunnlag «Muligheter og kostnader ved økning av utdanningskapasitet i medisin», fra mai 2022.

For å kunne realisere UiO Campus Innlandet er vi avhengig av at regjeringen tildeler og finansierer nye studieplasser. Universitetet i Tromsø er de eneste som har fått nye studieplasser av nåværende regjering. Blant annet i Dagens medisin 17. oktober leser vi om bekymring for at man i Helse Nord ikke har nok praksisplasser for så mange studenter som Tromsø nå har. Argumentet for tildelingen er ønsket om å bedre legedekningen i Nord-Norge.

Imidlertid er det også behov for økt rekruttering av leger i Innlandet. Universitetet i Oslo vil gjerne legge til rette for at våre studenter kan ta en vesentlig større del av sin utdanning i Innlandet og legge grunnlaget for nye leger i fylket. Jeg tar gjerne et møte med politikerne fra mine hjemtrakter for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan få mer legeutdanning i Innlandet.