Det er et meget viktig planarbeid som skjer for tiden, som vil påvirke den fremtidige utviklingen i Kapp sentrum og mange boliger. Det er svært viktig at innbyggerne i Kapp og den øvrige delen av Østre Toten kommune følger nøye med på hva det er som foregår.

Den politiske ledelsen i Østre Toten kommune har nylig vedtatt å revidere kommunedirektørens planforslag for områderegulering av Kapp Melkefabrikk for å muliggjøre en utvidelse av industribebyggelsen midt i Kapp sentrum.

Planforslaget for Kapp Melkefabrikk, som omfatter et kritisk område av Kapp sentrum og nærområdet rundt Kapp-brygga, har tidligere vært sendt ut på høring i januar og februar 2023. Etter høringen foreslo administrasjonen i Østre Toten kommune for den politiske ledelsen en ny områdereguleringsplan hvor et område på mer enn 20 dekar midt i Kapp sentrum skulle reguleres til bolig- og sentrumsformål, og ikke til industriutvikling. Det aktuelle området ligger rett ved siden av Bakkehågån boligbebyggelse, hvor mange folk bor.

Som uttalt i kommunedirektørens forslag: «Dette foreslås for å styre utviklingen i retning av et nytt og attraktivt sentrumsområde på Kapp. Investering i nye industribygg på disse områdene kan være til hinder for en fremtidig sentrumsutvikling.»

Overraskende nok stemte det politiske flertallet mot kommunen i denne saken. I Utvalg for Samfunnsutvikling 26. april, fremsatte politikerne fra Sp, Høyre, Venstre og FrP et motforslag. Dette går ut på å revidere kommunedirektørens foreslåtte områderegulering og muliggjøre en utvidelse av industribebyggelsen på 20 dekar midt i Kapp sentrum. Disse politiske partiene har til sammen flertall i Utvalget for Samfunnsutvikling, og følgelig ble kommunedirektørens foreslåtte områdereguleringsplan nedstemt. Områdereguleringsplanen måtte omskrives og et nytt utkast er planlagt formelt godkjent av Utvalget for Samfunnsutvikling på et møte 31. mai.

Vi i Kapp Beboerforening er veldig skuffet over denne uventede politiske beslutningen, som vi anser som svært negativ for Kapps fremtidige utvikling og dens innbyggere. Kapp er et voksende tettsted i Østre Toten kommune på grunn av den attraktive beliggenhet langs Mjøsa. Å fremme Kapps utvikling som et unikt og attraktivt sted å bo og besøke, støtter den lokale økonomien og det lokale skattegrunnlaget.

Det voksende befolkningstallet på Kapp trenger et nytt og attraktivt sentrumsområde for handel og rekreasjon. Slik situasjonen er nå, finnes det begrenset med områder for å bygge ut et sentrumsområde i Kapp, og det området som kommunen foreslår i planforslaget er en ideell beliggenhet for et slikt prosjekt.

Derimot vil en utvidelse av industribebyggelsen i Kapp sentrum være til hinder for en fremtidig sentrumsutvikling i Kapp til skade for Kapps beboere. Det finnes ingen fordeler ved å tillate ny industribebyggelse i Kapp sentrum, så tett ved boligområder. Østre Toten kommune har allerede flere andre åpne områder planlagt for industriell bebyggelse utenfor de store boligområdene.

Det har vært reist noen spørsmål vedrørende konsekvensene av kommunens forslag for den nåværende nærings- og industrivirksomhet i Kapp. Vi ønsker å understreke at kommunedirektørens planforslag kun berørte reguleringsstatusen på 20 dekar i Kapp sentrum. Kommunens forslag ville ikke endre reguleringsstatusen for andre industrielle områder i og omkring Kapp. Innenfor de to områdene som ville bli berørt av den nye reguleringsstatusen, ville eksisterende næringsvirksomhet kunne fortsette å drifte innenfor dagens bygningsmasse. Derimot ville en utvidelse av industribebyggelse ikke være tillatt og ville måtte foretas i et annet kommersielt område.

Fra et praktisk synspunkt vil dette utgjøre et mindre offer – enhver virksomhet som vil være nødt til å flytte for å utvide sin bygningsmasse vil være i stand til å finne ledig tomt i nærheten, og kunne selge til ivrige kjøpere av ledige tomter midt i Kapp sentrum. Alt i alt er det ingen fordeler av betydning ved å tillate ny industribebyggelse i det aktuelle området, det vil heller være til skade for sentrumsutviklingen og lokale innbyggere.

Kapp Beboerforening mener at Kapps framtid er et vakkert og blomstrende boligområde langs Mjøsa, og har støttet restriksjoner for ny industribebyggelse i Kapp sentrum. I januar 2023 offentliggjorde vi innbyggerforslaget «Nei til utvidet industribebyggelse i Kapp sentrum» for å øke bevisstheten omkring og støtten til kommunedirektørens forslag (på det tidspunkt kalt «Alternativ 1»).

Innbyggerforslaget fikk omgående støtte og ble undertegnet av nærmere 300 av Østre Toten kommunes innbyggere i løpet av få uker. Innbyggerforslaget med tekst og underskrifter ble sendt inn av Kapp Beboerforening til Østre Toten kommune under siste høringsprosess. De fleste av de tilbakemeldinger vi mottok fra våre naboer, ga uttrykk for vantro over at noen i kommunen overhodet kunne overveie å tillate en utvidelse av industribebyggelsen midt i Kapp sentrum.

Vi håper at den politiske ledelsen vil ombestemme seg og endre retning vedrørende dette spørsmålet – og beslutte å gå for kommunedirektørens opprinnelige forslag til områderegulering i Kapp sentrum. Vi er oppmuntret av at noen politiske partier har gitt uttrykk for sin støtte til kommunedirektørens forslag. Vi tror at fremtiden til Kapp sentrum bør og vil bli et avgjørende spørsmål for de lokale stemmeberettigede i det kommende kommunevalg.

Kapp Beboerforening er ingen politisk organisasjon, men det er vårt mål å holde Kapps innbyggere oppdatert om politiske prosesser som vedrører områdets utvikling. Vi oppfordrer alle politiske partier i Østre Toten kommune til å klargjøre sin holdning til spørsmålet om hvorvidt det bør være restriksjoner for utvidelser av industribebyggelsen i Kapp sentrum før neste valg, slik at innbyggerne vil være tilstrekkelig informert og kan stemme med henblikk på egen interesse.