Gå til sidens hovedinnhold

Politireformen er et helt nødvendig grep

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ola Tore Dokken tar i sin kronikk opp aktuelle temaer for politiet i Innlandet, både om reformen og andre oppgaver. Vi setter pris på Dokkens engasjement, men det er behov for å nyansere innholdet i kronikken.

Samfunnet er i endring og utvikling, kriminaliteten og samfunnstruslene endrer seg og politiet må tilpasse seg. For å kunne ivareta samfunnsoppdraget og samfunnsansvaret til politiet var det helt nødvendig å utvikle politiet. Dette arbeidet er krevende og vi er åpne for at enkelte løsninger må kunne justeres.

Politireformen er politihistoriens største omstilling og reform, og i Innlandet fikk vi i april i fjor på plass ansatte i ny struktur med nye arbeidsprosesser. Blant annet er det som følge av reformen etablert en felles operasjonssentral i politidistriktet. Den gjør et viktig bidrag i å styre politipatruljene for å være tilstede og tilgjengelig der behovene er størst. Innlandet har egne krav som er satt av Politidirektoratet for når vi skal være tilstede ved hasteoppdrag. Kravene er delt inn i ulike kategorier for Innlandet avhengig av befolkningstettheten og om en bor i en by eller bygd.

Vårt krav er å være til stede i Nord-Torpa i løpet av 34 minutter på hasteoppdrag, ikke 45 minutter som Dokken skriver.

Etter etableringen av Innlandet politidistrikt har 98,8 prosent av innbyggerne under 45 minutter til nærmeste tjenestested, dette er godt over kravet på 90 prosent. Det er ikke intensjonen med reformen at politiet skal være tilstede like raskt på mindre steder som i våre større byer. Det er viktig at vi er der kriminaliteten skjer.

Samtidig ønsker vi å være tilgjengelige og synlige lokalt. Politikontaktene vil også ha en sentral rolle i å være tilstede rundt omkring i kommunene. Innlandet er for årene 2016, 2017 og 2018 tildelt 92 politistillinger. Det er ikke riktig at Innlandet er blant de med minst ressurser per innbygger. Dekningsgraden for Innlandet er 1,56 og nummer syv av tolv politidistrikt, (siste offentlige tall er per 30.september 2018). For 2019 er vi tildelt åtte stillinger og glade for hver eneste stilling vi får tildelt. For vi er fortsatt ikke i mål når det gjelder tilførsel av politistillinger og midler til annen nødvendig kompetanse.

Måltallet for to politistillinger per 1000 innbyggere er et nasjonalt mål og ikke et mål for Innlandet.

Det pågår nå en tilrettelegging med ombygging av ekspedisjoner for nye passkiosker i Innlandet. Det er høye internasjonale og nasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes. Disse imøtekommes ikke i dag. Det er for enkelt å skaffe seg et ekte norsk pass på falskt grunnlag. For å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i utstedelsen, er det nødvendig å begrense antallet mindre passkontor. Fremtidens pass- og ID-kontor er noe annet enn de passkontorene vi kjenner i dag. Innlandet skal ha ni passkontorer. Det er flere enn kravene tilsier.

Innlandet er godt innenfor kravet om at 90 prosent av innbyggerne skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til passkontoret. Vi erkjenner at det er en krevende situasjon med dagens ventetid på pass. Med ny passløsning vil vi få et bedre tilbud for innbyggerne våre. Vi ser nå på hvordan vi for namsmyndigheten kan få økt kvalitet i tjenesteproduksjonen, økt rettssikkerhet og likebehandling av innbyggerne i Innlandet, samt å legge til rette for kostnadseffektiv oppgaveutførelse med å kunne fordele oppgaver i hele politidistriktet. Dette bidrar til at innbyggerne får likere saksbehandlingstid og bedre kvalitet.

I dag har Innlandet politidistrikt namsmenn på Gran, Gjøvik og Fagernes. Vi har foreslått en desentralisert struktur med fortsatt saksbehandlermiljø på disse stedene. Vi er opptatt av god kvalitet og skal fortsatt løse sakene sammen med lokalt politi og NAV.

Også for namsmyndigheten endrer sakene seg, de øker i antall og kompleksitet og det er ønskelig å gjøre nødvendige grep. Politiet i Innlandet har ikke hevet terskelen for å rykke ut, men med økende oppdragsmengde, må prioriteringer gjøres. Slik er det også for våre straffesaker. Vi må prioritere ut i fra det politikerne har vedtatt og det vi får som krav og føringer.

Men, vi er enige med Dokken i at kriminaliteten er flyttet til nye områder, og vi opplever samtidig at saker er mer kompliserte og ressurskrevende.

Vi vil til slutt understreke at vi er opptatt av å løse vårt samfunnsoppdrag. Samtidig skal vi utvikle og ta i bruk nye arbeidsmetoder og heve vår kompetanse. Reformen tar oss i riktig retning, men det tar tid.

Det tar tid før innbyggerne og ansatte opplever effektene av endringene vi innfører. Evaluering og eventuell justering er svært viktig for oss, men reformen må få tid til å virke før vi starter å evaluere og konkludere. Vi står sammen i ønsket om et best mulig politi i samfunnet vårt.

Kommentarer til denne saken