Høyres Hanne Alstrup Velure hadde forleden et innlegg hvor hun på vegne av Høyre mener at det ikke er det offentliges ansvar å drive busselskap, og vil heller bruke lokale bedrifter. Det reiser et spørsmål om hvor mange busselskap som har kjøring i Innlandet og har hovedkontor i Innlandet i dag?

Det fremstår som en merkelig innfallsvinkel at økonomi skal brukes som argument for å opprettholde et lite tilfredsstillende arbeidsmiljø for bussjåførene. Hva er utfordringsbilde for ansatte innen bussnæringen i dag?

* Det er problemer med rekruttering (høy gjennomsnittsalder)

* Lav lønn – mens gjennomsnittlig månedslønn i 2021 var 50.790 kroner, fikk bussjåførene i snitt bare 33.500 kroner (kilde SSB)

* Svært ubekvemme arbeidstider

* Stor grad av bruk av lave stillingsbrøker

Bussjåfører er en av de få yrkesgruppene som har delte dagsverk (det vil si to eller flere fremmøter på dagsverket – med verdiløse friperioder mellom fremmøtene). Denne ordningen kom i sin tid for å motvirke lave stillingsbrøker. Likevel benyttes delte dagsverk, i tillegg til generelt mye bruk av lave stillingsbrøker.

Det at bussruter starter og avslutter i store deler av døgnet, medfører at det er store belastninger for sjåførene i form av ujevne døgnrytmer, tap av sosiale aktiviteter med familie, venner, og deltakelse i frivillige organisasjoner, idrett og andre aktiviteter.

Generelt blir familiemedlemmer av skift- og turnusarbeidere også «skift- og turnusavhengige» i betydningen når de kan tilbringe fritid sammen med den som jobber på ubekvemme arbeidstider.

Bruk av lave stillingsbrøker, i en yrkesgruppe som normalt har høyere sykefravær enn snittet i samfunnet, medfører at mange bussjåfører er blitt mer eller mindre løsarbeidere – for å kunne opparbeide seg ei lønn som er til å leve av.

Arbeidsmiljøloven, og ferieloven har sterke vern om fritiden. Derfor er arbeidsmiljøloven veldig tydelig på å definere hva som er arbeidstid, og hva som er fritid (Arbeidsmiljøloven, § 10-1 og 10-2), og at det utløser overtidsgodtgjørelse dersom arbeidsgiver tar av arbeidstakernes fritid (Arbeidsmiljøloven, § 10-6).

Å skyve en usikker analyse fra Vista Analyse foran seg, med påstand om mellom 5-25 prosent dyrere løsning (110-140 millioner kroner + pensjonskostnader) dersom fylkeskommunen overtar ansvaret for busstransporten, i stedet for å tilstrebe å lage et godt arbeidsmiljø for bussjåfører, dokumenterer hvor lite opptatt Høyre er av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Påstanden om 110 - 140 millioner i besparelser med dagens ordning, trengs det en grundig analyse på.