OA har ved flere anledninger den siste tiden hatt fokus på bemanningen i politiet i Innlandet. Politidistriktet er blitt tildelt 41 nye stillinger, og stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) stilte nylig spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) om hvordan disse stillingene skal komme på plass.

– Stort distrikt

Hagebakken viser i sin begrunnelse til nestleder i Politiets Fellesforbund Innlandet, Finn Arne Hvalbye, som har uttalt at det ikke hjelper å tildele distriktet enda flere stillinger hvis budsjettet er på stedet hvil.

– Undertegnede deler den sterke bekymringen som er hos medarbeidere og tillitsvalgte ifølge Hvalbye. Det jobbes eksempelvis for lite med narkotikaforbrytelser og organisert kriminalitet, skriver Hagebakken.

Stortingsrepresentanten påpeker at Innlandet er et geografisk stort politidistrikt, og det er et åpenbart behov for at tildelte nye stillinger raskt kommer på plass for å styrke politikraften.

– Dette er helt nødvendig for å sikre nærhet og trygghet til polititjenester for folk i våre byer og distrikter.

 

Lyses ut i høst

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) bemerker i sitt svar at det er begrepet årsverk som skal benyttes, ikke stillinger.

– Politiet er opptatt av å løse samfunnsoppdraget innenfor de rammebetingelsene som legges til grunn, og må prioritere mellom sine oppgaver ut fra dette. Alle politidistrikter er forpliktet til å ansette personell i de tildelte politiårsverk, og Politidirektoratet opplyser at dette følges tett opp, svarer Amundsen.

Politidirektoratet har opplyst til Amundsen og Justisdepartementet at Innlandet politidistrikt for 2017 ble tildelt 41 politiårsverk, og at politidistriktet er i gang med prosessen for ansettelse av disse.

– Politiårsverkene vil bli lyst ut i høst og er planlagt ansatt innen 31. desember 2017 ifølge politimesteren, svarer justisministeren.

Amundsen legger til i sitt svar til Hagebakken at en arbeidsgruppe i Innlandet politidistrikt vil vurdere oppgaver og utfordringer i ulike enheter og geografiske områder i hele politidistriktet i forkant av utlysningene. Dette arbeidet er ikke sluttført.

– Jeg har tiltro til at Politidirektoratet og politimesteren benytter de tildelte ressurser på en mest mulig hensiktsmessig måte, avslutter justisminister Per-Willy Amundsen.