Gran Senterparti mener at hovedsetet for det nye Innlandet politidistrikt må lokaliseres til Gjøvik. Vestoppland, med Gjøvikregionen, Hadeland og Valdres, er det befolkningsmessige tyngdepunktet i innlandet. Tall viser at de største utfordringene når det gjelder kriminalitet og kriminalitetsbekjempelse i et nytt Oppland politidistrikt vil være i Gjøvikregionen. Vekst i folketallet gir også et mer mangfoldig kriminalitetsbilde. Det er viktig at satsingen på forebyggende arbeid fortsatt styrkes. For Gran og Lunner lensmannskontor kan nærheten til Oslo by gi spesielle utfordringer i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Gran SP mener det er naturlig å legge administrasjonssentret for Innlandet politidistrikt i området der de største politimessige utfordringene er.

Gran Senterparti mener at statlige arbeidsplasser skal fordeles rundt i landet. Å få statlige arbeidsplasser til Gjøvikregionen er viktig også fordi regionen er et arbeidsmarked for hadelendinger. Gran SP håper også at Politiets fellestjenester, avdeling Jaren kan styrkes og sikres ytterligere ved nærheten til Gjøvik, og en lokalisering av administrasjonssentret der.

Datasikkerhetsmiljøet knyttet til Høgskolen i Gjøvik er av de fremste i landet innenfor cyberkriminalitet. Arbeidet mot datakriminalitet og id-tyverier må styrkes innenfor politiet, og alt ligger til rette for et godt samarbeid med «Center for Cyber- and Information Security» og forsvarets senter for Cyberteknologi på Jørstadmoen. Slike muligheter vil ganske sikkert kunne bidra til rekruttering til politiet generelt, og Innlandet politidistrikt spesielt. Dette må være et stort fortrinn for Gjøvik som lokaliseringssted.

Selv om publikum, kommunen og andre samarbeidsaktører skal forholde seg til sitt lokale politi og sin lokale politiledelse er det svært viktig at vi som lokale politikere følger opp arbeidet som skjer videre. Regjeringas prosjekt med å redusere antall politidistrikt fra 27 til 12 stopper sannsynligvis ikke med dette. Politireformen gir vide fullmakter til politidirektoratet og det blir spennende å se hvor mange lensmannskontorer vi har om 2–3 år, hva slags nærpoliti vi har, eller om vi har nærpoliti i det hele tatt.

Gran Senterparti arbeider opp mot våre politikere på fylkesplan og på Stortinget, for å sikre mest mulig politisk involvering og påvirkning i arbeidet som pågår.