Det er ikke aktuelt å bygge ny «smal» Mjøsbru nær den eksisterende, så begge to kan fungere som deler av «ny» E6, med her sin kjøreretning. Undertegnede har oppfattet dette som det ene av to store utslag av at ny E6 fra Moelv til Øyer er et prestisjeprosjekt, der store kostnader har liten betydning.

Annet utslag av at kostnader har underordnet betydning, er at også E6-bru ut fra Fjordheim eller ut fra Skulhusodden planlegges bare for biler, så langt. Da vil eventuell forlengelse av Gjøvikbanen til Moelv kreve egen bru over Mjøsa, så den blir altfor dyr.

Ved vestenden av ny Mjøsbru må det bygges plandelt kryss mellom ny E6 og eksisterende eller framtidig Rv4, som vil kreve mye mer plass enn rundkjøringen ved den eksisterende Mjøsbrua. Det er plass til dette på Skulhusodden, men neppe ved Fjordheim.

Fra sørsiden av Brennevika ved Moelv er det vel 200 meter kortere over til Skulhusodden enn over til Fjordheim. Annen og kanskje viktigere fordel med Skulhusodden, er at det der kan være mulig å bygge forlengelse av Gjøvikbanen med kurve til/fra Mjøsbru oppe i dagen, mens baneforlengelse via Fjordheim vil kreve større kurve, som der må legges i tunnel.

Undertegnede har sett – fra bil på E6 og i aviser – at det har vært grunnboringer ute i Mjøsa, et stykke sør for Mjøsbrua. Jeg har oppfattet det som både grunnlag for valg mellom to brualternativer der, og som grunnlag for detaljplanlegging av det alternativet som velges.

Undertegnede har også sett at skogareal nordover fra østenden av Mjøsbrua er «utpekt» som tomt for eventuelt framtidig sentralsykehus i Mjøsområdet. Det er ymse meninger om det digre prosjektet; men det bør vel ikke forringes med ny Mjøsbru nord for den eksisterende?