Det er anslått at mellom 75.000 og 150.000 mennesker i Norge blir utsatt for såkalt «vold i nære relasjoner» hver år. Det særdeles løse anslaget har å gjøre med at forskningen tilsier det er store mørketall på området. Norske tall sier at en av tjue vokser opp i forhold preget av vold. I Innlandet politidistrikt ble det i fjor registrert 340 saker i denne voldskategorien, én sak mer enn i 2020.

For noen kan det handle om en enkelt hendelse, mens andre lever med trusler og ulike utslag av slik maktmisbruk gjennom måneder og år. Tilbake i 2012 forsøkte Vista Analyse å beregne hva vold i nære relasjoner koster samfunnet i løpet av ett enkelt år. Analysen kom ut med et tall i størrelsesorden 4,5-6 milliarder 2010-kroner. Den største samfunnskostnaden ligger i den enkelte som faller utenfor arbeidslivet. Samme analyse anslo det offentliges kostnader til politi, rettsvesen, helsevesen og hjelpeapparat i slike saker til å utgjøre 2 - 2,4 milliarder kroner.

Det er altså et stort samfunnsproblem, også ut over de rent menneskelige omkostningene for de involverte. Derfor er det nedslående at Riksrevisjonen nå kommer med sterk kritikk av de norske myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Revisjonen viser at det er stor usikkerhet om hvordan og når melde fra om mistanker, blant de som jobber tettest på barn og unge. I politiet er saksbehandlingstida lang og oppklaringsprosenten har sunket årlig fra 39 prosent i 2015 til 24 prosent i 2021 – selv om politiet bedyrer at saksområdet prioriteres. Dertil finner Riksrevisjonen geografisk variasjon i oppfølging og flere ledd som ikke snakker sammen i det som burde være en sammenhengende kjede i systemet.

Det hjelper ikke å bare bevilge penger og slik kunne si at man prioriterer et problem, hvis det enkelte ledd i systemet kun forholder seg til hvert sitt fagfelt. Politikerne må også spørre seg om hvem som skal ha ansvar for individet. Og hvorfor politiet ikke bedre klarer å organisere seg innenfor sine egne rammer, slik at det synes på etterforskningskapasitet og saksbehandlingstid at dette kriminalitetsfeltet faktisk prioriteres.