Gå til sidens hovedinnhold

Øygardsjordet – en barnehage for framtida

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For å nå målet om en barnehage til beste for alle barn, kreves en fleksibel og robust organisasjon med kompetente ansatte, et godt utviklet foreldresamarbeid, et tilrettelagt fysisk miljø og tilstrekkelig med utstyr som kan sikre en lærende organisasjon.

I en tid med mye usikkerhet omkring fødtseltall, er det krevende å planlegge for en barnehagestruktur som både er faglig og økonomisk bærekraftig. Øygardsjordet barnehage er en barnehage for framtida, og som har mange av de elementer som kreves for å sikre god kvalitet på barnehagetilbudet, en fleksibel håndtering av en søkermasse i endring, samt muligheter for ressursutnyttelse.

Fordi:

Beliggenhet:

- Øygardsjordet barnehage er sentrumsnær

- Barnehagen er tilgjengelig fra alle deler av Dokka via trafikksikre områder.

- Brukere kan enkelt nå barnehagen til fots eller ved å benytte sykkel. Det er praktisk, økonomisk og miljøvennlig. For brukere med bil er barnehagens beliggenhet slik at transport kan foregå en trygg måte til alle årstider.

- Barnehagen har skogen som «nærmeste nabo», og det er mulig å komme seg dit uten å gå på trafikert veg.

Trafikksikkerhet:

- Øygardsjordet har en sikker og oversiktlig inn- og utkjøring fra Landmovegen

- Barnehagen har en romslig parkeringsplass: god oversikt, og antall parkeringsplasser i samsvar med behov. Gjelder både foreldre og ansatte.

- Parkeringen er helt skjermet fra annen trafikk.

- Vintervedlikehold (brøyting og strøing) er enkelt og effektivt, og dermed lite kostnadskrevende.

Nærmiljø: Barnehagen benytter nærmiljøet i sitt pedagogiske arbeide.

- Øygardsjordet har gangavstand til Landmo, skolene, sentrum, bibliotek, elva, Brovold, Smeby, Lands museum, helsehuset, Dokka camping, Landsbyskogen, Trollskogen, brannstasjonen.

- Øygardsjordet har (med hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen og Måsåbjønna) etablert et område rett bak barnehagen som er tilrettelagt for friluftsliv. Det er satt opp ei grillhytte, benker og bålplass. Området gir muligheter for opprettelse av friluftsavdeling.

Tomt: Barnehagens tomt er fleksibel, og er svært fleksibel til barnehagedrift.

- Tomta er romslig mht krav om areal

- Det er muligheter for påbygg i Øygardsjordet

- Uteområdet kan justeres- og med muligheter for utvidelse.

- Barnehagen har et oversiktlig uteområde.

- Godkjent gjerde og porter, og det er mulig å fjerne snø langs gjerdet på vinterstid slik at det ikke er mulig for barn å klatre over.

- Det er god avstand til nærmeste nabo, og man unngår interessekonflikter.

Areal bygg: Barnehagen er bygd i moduler, og det er hensiktemessig med henhold til fleksibilitet.

- Øygardsjordet har et inneareale som pr dato ikke er fullt utnyttet.

- Barnehagen er delt i moduler, og det gir muligheter for å utvide eller redusere drift.

- Hver avdeling har en kjøkkenkrok. Det er hensiktsmessig med tanke på nye retningslinjer fra sentrale myndigheter som gir føringer for arbeidet med mat og måltider i barnehagen. Det er i tillegg hygienisk med tanke på kort avstand mellom sted hvor maten tilberedes og hvor den serveres.

- Barnehagen har areale for ekstra kontorplass; for en helsesykepleier, logoped eller lignende. Det gir muligheter for fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

- Barnehagen har et rom som kan omdisponeres ettersom hva som er behovet i personal eller barnegruppa.

- Arealet gir muligheter for gruppedeling, og det er hensiktsmessig i forhold til all praksis med lek og læring.

- Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonevne er god. Øygardsjordet har et tilrettelagt fysisk ute- og innemiljø som gir muligheter for lek og aktivitet for alle barn. Barnehagen kan gjennomføre endringer i utforming dersom nye behov for tilpasning oppstår.

- Vernerunder i barnehagen konkluderer med at inneklima og utfordringer med støy er områder med forbedringspotensiale. Det er i høst gjennomført tilsyn på dette, og rapporten fra Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn vil synliggjøre behov for tiltak.

Prosjektarbeid: Øygardsjordet barnehage har fokus på barns medvirkning, og har i høst endret pedagogisk praksis fra temabasert arbeid til prosjektbasert.

Barns egne interesser og spørsmål skal danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. For foreldre betyr det at medvirkning og informasjon foregår «undervegs» i prosjektet, og alle avdelinger har en prosjektvegg hvor prosessene og ideene synliggjøres. Det foregår en kontinuerlig kobling til barnehagens rammeplan.

Dette er samsvar med vår endring og skolens retningslinjer for prosjektarbeide i ny læreplan.

Ansatte: Øygardsjordet har en kompetent personalgruppe som består av pedagoger (inkludert barnevernpedaog) og fagarbeidere. Det er et hensiktsmessig antall ansatte med henhold til faglig og personlig utvikling (jamfør forskning).

Barnehagens viktigste ressurs er ansatte – det er de som bidrar til kvaliteten i tilbudet for barna. Barnehagen har fokus på nærvær, arbeidsmiljø og kultur for læring.

Antall avdelinger og ansatte i Øygardsjordet er hensiktsmessig med tanke på ressursutnyttelse, og har økonomiske fordeler fordi det er mulig å bidra på tvers av avdelinger og vikarutgifter reduseres.

Barnehagestruktur er en sammensatt sak som har konsekvenser for små og store sin livskvalitet. Samarbeidsutvalget i Øygardsjordet støtter en innstilling som bidrar til at barnehagen består med 5 avdelinger. Det er nødvendig av videre arbeid bærer preg av en åpen, offensiv og ansvarlig prosess.

Kommentarer til denne saken