– Forskning viser at det er klare sammenhenger mellom deltidskultur og høyt sykefravær

Rune Holbæk i Agenda Kaupang skal hjelpe Østre Toten kommune over fra en deltids- og amatørkultur til en heltids- og kompetansekultur.

Rune Holbæk i Agenda Kaupang skal hjelpe Østre Toten kommune over fra en deltids- og amatørkultur til en heltids- og kompetansekultur. Foto:

– Mange deltidsstillinger, høyt sykefravær og store kostnader til variabel lønn henger sammen. Det gir en amatørkultur i hele virksomheten.

DEL

Denne klare talen fikk de folkevalgte i Østre Toten servert onsdag kveld, da Rune Holbæk fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang orienterte kommunestyret om sine «funn» i kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Den er som i svært mange andre kommuner preget av et stort antall ansatte i deltidsstillinger og betydelig bruk av vikarer. Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen blant 644 ansatte i Østre Totens helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HOV) er 64,4 prosent. Mange har langt mindre stillinger enn dette, helt ned til småbrøker for å dekke opp helgevakter.

Ønsker heltid

Østre Toten ønsker å endre fra «deltidskultur» til «heltidskultur», og har leid inn Agenda Kaupang for å hjelpe til med endringen.

– Forskning viser at det er klare sammenhenger mellom deltidskultur og høyt sykefravær. Resultatet er dårlig kvalitet på tjenestene, dårlig arbeidsmiljø og skyhøye kostnader for kommunene til vikarinnleie, overtidsbetaling og andre variable lønnskostnader. Dette kaller vi en amatørkultur. Den som vil satse på en kvalitetskultur må starte med å gi ansatte større stillinger, styrke grunnbemanningen og gå over fra seksukers turnuser til årsturnuser, sa Rune Holbæk i orienteringen til kommunestyret.

HELTIDSKULTUR: Bent Olav Engesveen (t.v.) enhetsleder for heldøgnstjenester i Østre Toten kommune, og rådgiver Rune Holbæk i Agenda Kaupang er enige om at økt grunnbemanning er veien å gå om en skal skape en heltids- og kompetansekultur i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.

HELTIDSKULTUR: Bent Olav Engesveen (t.v.) enhetsleder for heldøgnstjenester i Østre Toten kommune, og rådgiver Rune Holbæk i Agenda Kaupang er enige om at økt grunnbemanning er veien å gå om en skal skape en heltids- og kompetansekultur i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Foto:

1 av 5 er heltidsansatt

Forskningsstiftelsen Fafo har satt 75 prosent heltidsstillinger som grense for når en virksomhet kan sies å ha en «heltidskultur». Ingen Norske kommuner er der. Lista toppes av Berlevåg kommune med 64 prosent heltidsstillingen innen HOV-området.

I Østre Toten er andelen heltidsstillinger 22 prosent. Det gir Østre Toten en 256. plass på lista over norske kommuner. Bare Søndre Land og Nordre Land ligger dårligere an blant kommunene i Vestoppland, med henholdsvis 18 og 15 prosent heltidsstillinger. Gjøvik, som hadde et heltidsprosjekt for noen år siden, har falt tilbake fra 26 prosent i 20214 til 22 prosent nå.

– Det er oppmerksomhet omkring deltidskultur i de alle kommuner, og de fleste går framover. Det tar gjerne fem til ti år å gjøre de endringene som skal til, slik at de fungerer og gir resultater, sa Holbæk.

Avvik på kompetanse

Agenda Kaupang har gjort følgende funn i Østre Toten:

* Lav høyskoleutdanning totalt i helse- og omsorgstjenesten, spesielt i tilrettelagte tjenester.

* Rekrutteringsutfordringer, spesielt på stillinger som krever høgskoleutdanning.

* Problemer med å dekke kompetansebehov, spesielt i forhold til sykepleier- og vernepleierkompetanse.

* Det er avvik mellom planlagt bemanning og hvilken kompetanse man erstatter ved fravær. Natt-tjenesten har spesielt store utfordringer med å rekruttere og dekke opp med kompetanse ved fravær. Det forekommer at ufaglærte vikarer «shopper» vakter på flere ulike tjenestesteder, jobber mange helger i strekk og mottar opp mot 750.000 kroner i året i lønn.

* Ulik praksis mellom profesjonene for helgejobbing.

* Flere små bemanningsgrupper har begrensede muligheter til å tilby større stillingsstørrelser uten å øke budsjettrammen på grunn av bemanningsbehovet på helg.

* Sårbar ferieavvikling og arbeidsgiver benytter ikke fullt ut styringsretten sin for å sikre en forsvarlig kompetanse i ferieperioden. Kommunen har de siste årene vært nødt til å bruke eksternt vikarbyrå som er en dyr løsning og som heller ikke kan tilby ønskelig kompetanse.

* Flere avdelinger har små personalgrupper og begrensede muligheter til større stillinger (uten å øke budsjettrammen) fordi helgene krever et visst antall ansatte for å dekke vaktene.

* Høy gjennomsnittsalder på de fast ansatte.

* Praktiserer for mange ulike stillingsstørrelser.

Grunnbemanning

Holbæk kom allerede nå med tydelige signaler om hva Østre Toten må gjøre for å snu «deltids- og amatørkulturen til heltids- og kompetansekultur».

* Øke grunnbemanningen for å redusere behovet for vikarer og bruk av overtid. 2,5 millioner kroner til nye heltidsstillinger kan gi 5 millioner spart i variable lønnskostnader.

* Kun lyse ut 50, 75 og 100 prosent stillinger.

* Tilby kvalifiserte og egnede lærlinger jobb i kommunen.

* Vrake seksukersturnusene til fordel for helårsturnus, og bruke arbeidsgivers styringsrett til å bemanne helger og ferier, og samtidig prøve ut ulike arbeidstidsordninger. På den måten kan helger, helligdager og ferieperioder planlegges bedre og bemannes med faste ansatte framfor et stort og varierende korps av vikarer.

* Erstatte små tjenesteenheter med sårbar bemanning med større enheter med større personalgrupper.

Tvilsom endringsvilje

– Spørreundersøkelsen vi har gjennomført blant dagens ansatte viser at de ser behov for endringer og hva som må til for å gjennomføre dem. Når det kommer til egen arbeidstid og turnuser er det liten vilje til endringer. Dette må kommunen jobbe med, sa Rune Holbæk fra Agenda Kaupang.

Han viste også til den store utfordringen alle kommuner nå står foran med å bemanne opp for eldrebølgen.

– Hver fjerde ungdom under utdanning må velge yrker innen helse, omsorg og velferd om vi skal dekke framtidas behov for kompetanse. Disse ungdommene som skal ta dette valget ønsker seg ikke inn noen amatør- og deltidskultur. Her må Kommune-Norge jobbe opp omdømmet sitt betraktelig, sa Rune Holbæk fra Agenda Kaupang.

Artikkeltags