Kommunalsjefene Bjørn Bollum og Lisbet Kjøniksen i Østre Toten forteller i OA 10. juni om planer for utbygging av nye, og samling av eksisterende bofelleskap for «tilrettelagte tjenester», det vil si hjemmene til unge/voksne med funksjonsnedsettelser eller utviklingshemming i kommunen. Kjøniksen sier; «Noen av dagens fem bofellesskap – spredt rundt om i kommunen er modne for fornyelse, samtidig som det trengs nye boliger til nye brukere. Samlet er det behov for 60 nye boliger i tjenesten. Vi ser for oss at nye bofellesskap og boliger for nye brukere kan etableres i nærheten av hverandre». Hun peker på «fordelen» med at nye boliger vil bli i nærheten av Lepro, der mange av de samme menneskene arbeider, og Labo helse- og omsorgssenter.

Tragisk og lite stimulerende. Østre Toten legger opp til at unge mennesker skal bo, arbeide og ha «fritiden» sin på ett og samme område. Det kalles institusjon, og er i tilfelle tilrettelegging for kommunen og ikke tilrettelegging for personene som skal ha et hjem og leve livene sine der.

Noen ganger tenker jeg; leser aldri politikere og helseledere i kommunene lover, forskrifter og meldinger fra Stortinget, enda de er satt til å forvalte dem? Dette står til stryk.

Tenk om ditt barn, sønn eller datter, plutselig blir omgjort til en «bruker» i en alder av 20 år, at han/hun flyttes på fra sted til sted etter kommunens forgodtbefinnende, at kommunen skal bestemme hvor hjemmet deres skal være og hvem de MÅ bo sammen med - bare fordi de trenger bistand i hverdagen. Ville det være greit?

Det er ikke greit, nettopp derfor har Norge sluttet seg til FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, og rettigheten om Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), for at den enkelte skal få styre sitt eget liv så langt det går. Hadde vært fint å vite hvordan Østre Toten legger til rette for dette. Kommunen har sikkert også et Råd for funksjonshemmede som nettopp skal være en aktiv samarbeidsinstans helt fra tanke- og utredningsstadiet når det gjelder leiligheter/bosituasjonen for funksjonshemmede.

Det er en ganske bevisstløs politikk at gamle mennesker, som trygler om å få bo sammen med andre, MÅ bo hjemme så lenge som mulig (selv om de trenger hjelp x-antall ganger i døgnet), mens de som ønsker og er i stand til det, av unge mennesker med bistandsbehov, blir tvunget til å bo med andre. Hvor er logikken her, og hvor er regnestykket over at «det lønner seg» å gjøre det på denne måten – for det er penger det dreier seg om og ikke den enkeltes livskvalitet. Jeg tror det har blitt en vane å tenke slik, ingen gidder å tenke nytt.

Begynn med et dialogmøte med Rådet for funksjonshemmede i Østre Toten, sammen med foreldrene / pårørende til de unge «brukerne» som skal ha et botilbud, så får dere sikkert inn mange synspunkter og muligens gode alternative forslag.

I FN-resolusjonene står det blant annet; «Rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming, i følge Verdens helseorganisasjon (WHO). Konvensjonen skal sikre at funksjonshemmede får innfridd menneskerettighetene sine på samme måte som alle andre». Er det virkelig et urimelig krav i 2020 – i Norge?

Norge skrev under på FN-konvensjonen i 2007, og ratifiserte den i 2013. Det betyr at staten er forpliktet til å følge det som står i konvensjonen. Den inneholder masse nyttig informasjon både til politikere, ledere innen kommunens tjenesteområder og medlemmer i de kommunale rådene for funksjonshemmede. Angående bosituasjon står det i artikkel 19: «Alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet, med samme valgmuligheter, mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne gjøre full bruk av denne rettighet, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet, blant annet ved å sikre: a) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke måtte bo i en bestemt boform b) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å hindre isolasjon eller segregering, c) at samfunnets tjenester og tilbud for befolkningen generelt er tilgjengelig på lik linje for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og tar hensyn til deres behov». Les mer om BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) på Helsenorge.no, dette er også en rettighet og et middel for å kunne leve et mer selvstendig liv.

Det hadde vært interessant å høre hva Østre Toten og andre kommuner gjør for å rekruttere flere vernepleiere og øke kompetansen hos personalet som jobber med tilrettelagte tjenester. De som trenger tjenester er forskjellige mennesker, med forskjellige behov, personligheter, drømmer, ønsker om opplæring, fritid og interesser – de har forskjellig potensial, diagnoser, syndrom og tilstander. Det trengs personale som kjenner den enkelte og kan tilegne seg kunnskap gjennom nasjonale kompetansesentra, delta på kurs for etterutdanning og lære mer, da blir også jobben og personene man arbeider for mer interessante. Har kommunen tilstrekkelig kompetanse – eller har de «ett tilbud passer alle»?

Vi skal ikke tilbake til en institusjonsliknende oppbevaring av unge mennesker. Kommunen skal tilrettelegge for de som trenger bistand, det er ikke de unge som skal tilrettelegge for kommunen. Boligpriser og muligheten til å kjøpe egen leilighet er en annen diskusjon. Der burde kommunene i regionen samarbeide med Gjøvik og Omegn Boligbyggelag, slik at det kunne bygges to/tre mindre leiligheter i hvert nye borettslag. Disse burde være forbeholdt førstegangsetablerere og/eller unge uføre, til priser unge uføre kan betale. Dét er inkludering.