Østre Toten Ap

DEL

MeningerVi går til valg på oppvekst og kunnskap, hvor vi vil:

Opprettholde dagens skolestruktur, med leksefri skoler – heldagstilbud. Øke fokus på praktiske fag i grunnskolen, i tillegg øke innsatsen på psykisk helse for barn og unge, og jobbe for innføring av flere barnehageinntak. Jobbe for å innføre frukt og grønt i skolen, og at søskenmoderasjon skal overlappe barnehage/SFO. Videre sikre gode IKT løsninger i både skole og barnehager, og støtte de frivillige tilbud og utvide/gjeninnføre kommunale fritidstilbud for barn og unge.

Målsettingen er å være Norges beste oppvekstkommune.

Boligpolitikk, hvor vi vil:

Bedre muligheten for startlån i Husbanken, informere og veilede særlig for førstegangsetablerere og unge. Utvikle kommunens utbygging slik at det tilrettelegges for første bolig, ved leie – senere eie. Prioritere nye boligfelt ved våre skoler og tettsteder. Utvikle de nedlagte bo og servicesentrene i kommunal regi slik at de kan bli boenheter med servicefunksjoner i offentlig regi. En boligpolitikk hvor vi tar vare på våre innbyggere i hele livsløpet.

Klima og miljø, hvor vi vil:

Revidere og oppdatere kommunens Klima, miljø og energiplan, og handlingsplan til denne. Informasjon og tilrettelegging for at innbyggerne skal foreta miljøvennlige valg i hverdagen, kommunen må gå foran med riktige valg, eksempel ved miljøvennlige transportmidler. Legge til rette for flere ladestasjoner for el-bil, utrede muligheten for alternative energikilder for kommunale bygg. Ha gode ordninger for avfallshåndtering, for både privat- og næringsvirksomhet, og særlig landbruk. Se på mulighet for gjenbruksstasjoner. En klima, miljø og energipolitikk som tar best vare på kommunen vår.

Helse/omsorg, hvor vi vil:

Sikre gode kommunale helse- og omsorgstjenester, ikke privatisere disse, samtidig styrke og øke grunnbemanningen i hjemmetjenesten. Øke innsatsen for psykisk helse gjennom samarbeid med aktuelle instanser. Tilrettelegge for bruk av velferdsteknologi, slik at flere som ønsker å bo hjemme lenger, gis mulighet til dette. Opprettholde 4 legesentre i kommunen, og bidra til lavterskeltilbud som fremmer god folkehelse. Vi vil ta vare på våre innbyggere i hele livsløpet.

Bjørn Y. Hermansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags