Lokaliteten med orkideen marisko ved Kristianslund  på Biri har vært omtalt i OA flere ganger de siste årene, blant annet 21. mars 2020. Marisko er fredet i Norge og står på Rødlista vår og på Bernkonvensjonens lister. Den er noe helt enestående i norsk flora og på Biri var det cirka 100 blomstrende eksemplarer. 

Problemet med denne lokaliteten på Biri er at Gjøvik kommune ønsker å legge boliger akkurat her. Gaute Gangås hos Fylkesmannen leverte i 2020 innsigelser til planen og uttalte: - Naturmangfoldloven er sterk på slike områder. Vi vil ikke akseptere at areal som kan påvirke forekomst av Marisko, avsettes til byggeformål.

Vi anbefaler at arealet holdes utenfor plankartet i videre planprosess til kommunen får undersøkt området nærmere. Marisko er utpekt som en spesiell art som det skal tas hensyn til. Dette dreier seg om en helt ny registrering. Dette er en sak hvor vi har hatt god dialog med kommunen. Like fullt oppdaget vi i dag at området nå er rasert med hogstmaskin og de fleste plantene er klemt ned i hjulsporene eller ligger under hogstavfall. 

Hvor sterk er egentlig Naturmangfoldsloven når slikt skjer? Hva betyr en artsfredning når den kommer i konflikt med andre interesser?

Jeg synes det er utrolig at dette kan skje i nærområdet til Skogbrukets kursinstitutt på Biri, der en gave med bilde av Marisko henger i spisesalen. På Honnefeltet like ved har vi Mariskovegen, døpt av Gjøvik kommune. Nord-Trøndelag fylke har denne arten som sin fylkesblomst. Alle berørte instanser har i dag miljøvernavdelinger som vedtar planer og forskrifter om å ta miljøhensyn. Hvor har de vært i denne saken?

Jeg kjenner ikke til hvem som har utført hogsten i området, men håper at det denne gangen ikke er Glommen Mjøsen, der jeg selv er tilsluttet med min skogteig, og hvor jeg vet det er arbeidet i flere år med å ta miljøhensyn. 

Uansett bør denne triste hendelsen få konsekvenser, og det bør klarlegges hvorfor og hvor miljøhensynet har sviktet denne gangen. Det er fortsatt mulig å verne om noen eksemplarer i utkanten av hogstflata. Håper gode krefter kan forenes om dette. 

Til orientering bør nevnes at det tar flere år før Marisko blomstrer. Den vokser opp sammen med en sopp i jorden og uten denne dør planten. Det er derfor både ulovlig og neppe vellykket å flytte den inn i våre hager.