Gå til sidens hovedinnhold

Oppvekst i Søndre Land

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Laget rundt barnet består av personalet i barnehage og skole. Gjennom lek og læring skal barnet dannes og få utdanning. Noen barn trenger flere velferdstilbud, enkelte er mer utsatt for å oppleve negative livshendelser. I dag vet vi mye om kjennetegnene. Da kan vi forebygge.

Nå får kommunen mer ansvar for barnevernet. Stortinget mener det skal motivere til å øke innslaget av forebygging. Staten har tidligere dekket en del av utgiftene. Lovendringen medfører også at barnevernet skal samarbeide mer med de andre kommunale tjenestene.

I Søndre Land er det allerede etablert flere tiltak som skal virke forebyggende, gi tidlig innsats og åpne for å drøfte problemstillinger. Noen av disse tiltakene involverer de ansatte. Det kan være leseopplæring, trygghetssirkelen (COS) eller overføring av kunnskap mellom ulike faggrupper. Foreldreveiledning eller bruk av tverrfaglig drøftingsteam skjer i samarbeid med foreldrene.

I tillegg inneholder laget blant annet helsesykepleiere, PPT, hjemveiledere og ungdomslos. Barnehagen og skolens personale møter barna daglig. De blir derfor viktige bidragsytere og samarbeidsparter med hjemmet og med forebyggende tiltak.

De siste årene har barnevernet i Søndre Land vært på en reise via Land barnevern til nåværende interkommunalt samarbeid, hvor Gjøvik er vertskommune med administrativt ansvar. Selv om kommunen har inngått et samarbeid, har Søndre Land ansvar for omsorgsbehovet til barna.

Oppland Arbeiderblad publiserer denne høsten en rekke artikler som belyser økonomisk og administrativt rot i barnevernet. I september ble det lagt fram en revisjonsrapport. Samarbeidsavtalen om Gjøvikregionen barnevernsvakt har ikke blitt fulgt opp godt nok av Gjøvik som vertskommune. Økonomistyringen har ikke vært tilfredsstillende i perioden 2018-2020. Innlandet Revisjon IKS skal sluttføre sin rapport i januar 2022.

Statsforvalteren har dessuten pekt på feil og mangler i saksbehandlingen. Det pågår nå et utviklingsarbeid med Statsforvalteren og barnevernet for kvalitet i saksbehandlingen.

Gjennom offentlige registre finner man tall som vitner om høye kostnader. I 2017, med Land barnevern, viste regnskapet at 9,4 millioner kroner gikk til barnevern. Året etter steg utgiftene til 12 millioner.

Gjøvik og Land barnevern ble etablert i juni 2018. Fra 2019 og framover viser regnskapet at Søndre Land har hatt utgifter på over 20 millioner kroner hvert år.

Barnevernet plikter å yte hjelp. Kommunen må stille opp økonomisk. Slik er loven. Når det er sagt må vi kunne stille spørsmål ved kostnadsbildet. For eksempel har Søndre Land omtrent samme innbyggertall som Tinn kommune. Tinn hadde 58 barnevernstiltak i 2020, Søndre Land 54. Våre netto driftsutgifter var på 20 millioner kroner. Tinn klarte seg med 10 millioner.

Nordre Land har like høye driftsutgifter per barn i barnevern som Søndre Land, Gjøvik dobbelt så høye utgifter per barn som Hamar. Driftsutgiftene ligger altså i toppsjiktet i Innlandet og høyt nasjonalt.

Les også

Meldingar til barnevernet

Samtidig som utgiftene har mer enn doblet seg, viser offisielle tall at antallet meldinger synker. En mindre andel barn må bo utenfor hjemmet. Andelen «barn med melding» i 2020 var 6,6 prosent i Søndre Land, bare litt over snittet for «landet uten Oslo» på 5 prosent.

Årsverkene er lite effektive, det er kun 10,9 «barn med undersøking eller tiltak per årsverk» (2020) i vår kommune. For «landet uten Oslo» ligger resultatet på 17,5. Andelen av barnevernsbudsjettet som går til saksbehandling ligger godt over landssnittet og har vært økende. Gjøvik og Land barnevern har bedt Søndre Land kommune om at budsjettet heves ytterligere neste år.

Nasjonal barnevernkonferanse trekker fram en rekke endringer som vil gi bedre verktøy og effektivisere barnevernet. Mindre barnekull gjør det også aktuelt å tenke annerledes om budsjett, bemanning og organisering av tjenestene for en trygg og god oppvekst. Vi må tørre å snakke om fordeling av penger og stillinger.

Valget av en interkommunal tjeneste aktualiserer debatten om hvordan Søndre Land kommune bør drive det forebyggende arbeidet. Laget rundt barnet, hvor flere yrkesgrupper og fagfelt kan samles på et tidlig tidspunkt, må nødvendigvis organiseres og drives av Søndre Land kommune.

Oppvekstreformen kom til rett tid. Utdanningsforbundet Søndre Land har mange medlemmer som i sitt daglige virke er med på laget rundt barnet. Vi ser fram til samarbeidet med ulike faggrupper for barnas beste.

Kommentarer til denne saken