Diskusjonen om oppsplitting av fylket vårt går heftig for seg om dagen. Espen Martinsen i Strategisk Ruteplan AS har i OA 4. februar et interessant innlegg om hvorfor Innlandet bør bestå som fylket. I motsetning til mange andre snakker Martinsen faktisk om en av tjenestene fylket skal levere, nemlig kollektivtransport.

Og får vi bedre kollektivtransport av å splitte opp fylket? Nei. Som Martinsen er inne på i sitt innlegg fungerer kollektivtrafikken godt innenfor Innlandets grenser. En oppsplitting av Innlandstrafikk gir et lite område å dekke for en tjeneste som i sin natur passer for en større region.

Fagforbundet vil derimot ta kollektivtransporten enda et steg videre. Vi vil droppe anbudene og heller la Innlandstrafikk drive i egenregi. Da kan vi ikke splitte opp fylket.

Drift i egenregi gjør at fylket sparer penger på å lyse ut anbud. Anbudspolitikk gir som kjent enorme administrative kostnader. Fylket har kostnadene av administrasjonen av anbudskonkurransen og av kontrollene av selskapet som vinner anbudet. Busselskapene priser dessuten inn samlede kostnader fra alle sine anbudskonkurranser i hvert enkelt anbud. I tillegg går det penger til busselskapenes konsernbidrag eller utbytte til eierne.

Ved å drive kollektivtransporten med et fylkeskommunalt selskap hvor sjåførene er ansatt kan pengene man sparer på å droppe anbudsbyråkratiet komme kollektivtransporten til gode med billigere billetter eller flere avganger. I tillegg blir bussmateriellet utnyttet mer bærekraftig, fordi det ikke må skrotes ved utløpet av anbudet.

Egenregi er i tråd med den norske arbeidslivsmodellen, med samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Direktøren i Sporveien i Oslo, Cato Hellesjø, trakk dette fram i NRK 6. februar. Gjennom godt partssamarbeid har Sporveien fått til en omfattende effektivisering og han anbefalte egenregi også for bussbransjen.

I Innlandet har vi allerede fått flertall for å utrede egenregi ved utløpet av dagens anbud på busstrafikken. Hvis fylket splittes opp, rykker vi tilbake til start og må starte arbeidet på nytt. Oppsplitting gir derfor to ting: offentlig pengebruk til en ny runde omorganisering og en tapt anledning til å gi passasjerer og ansatte et skikkelig løft.

Det viktigste for Fagforbundet er gode offentlige tjenester. Vi vil derfor ta vare på de gode mulighetene dette gir i Innlandet.