De to ferske rapportene fra FNs klima- og naturpanel viser en alarmerende utvikling i forhold til livsgrunnlaget vårt, naturen og et levelig klima. Norge har et selvstendig ansvar og har forpliktet seg gjennom internasjonale avtaler, til å ta vare på naturarven vår. Arealendringer er i de fleste tilfeller årsaken til at stadig flere arter havner på rødlista. På den gjeldende rødlista for norske arter, står 21 prosent av 20.915 vurderte arter på rødlista (Kilde: Artsdatabanken 2015). I alle utbyggingssaker bør arealnøytralitet være et nasjonalt mål, det vil si fortette og gjenbruke, i stedet for å fortsette å bygge ned natur.

Å bygge motorveier legger føringer for samfunnsutviklingen langt fremover i tid. Dette beskrives i en rapport fra TØI fra 2017, «Kunnskapsgrunnlaget: Areal og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer». Ingen reiser starter eller stanser på en motorvei. Effekten av økt veikapasitet er mer transport på vei, mer byspredning og pendling. Arealutvikling og transportsystemer påvirker hvordan folk kan, og velger, å reise. Det samme for godstransport. Det er en entydig sammenheng: Å øke den relative konkurransekraften til transport på vei, fører til at jernbane, annet kollektivt, sykkel og gange taper. Det samme motsatt. Det er ikke mulig å bygge seg ut av køproblemer med å bygge mer motorvei, det øker bare behovet for enda mer motorvei i fremtiden.

Tog er den mest miljøvennlig, arealgjerrige, energieffektive transportformen vi har. Det er også liten ulykkesrisiko med tog. Jernbanen i Norge er generelt gammel og lite effektiv. Å bygge ut høyhastighets tog og forbedre den jernbanen vi har, vil redusere transport på vei kraftig. Hvis Gjøvikbanen blir oppgradert og det legges sidespor direkte inn på industriområdet på Raufoss, ville jernbanetransport kunne bli et rimeligere, mer miljøvennlig og sikrere alternativ til de 32.000 trailerne som årlig kjører fra Raufoss til Oslo. Da kan gods transporteres effektivt på tog fra Raufoss til Gøteborg og videre sørover. Hvis det blir utbygd dobbeltspor Oslo til Roa, eventuelt enda lenger nordover, kunne mye persontrafikk inn til Oslo også foregått via tog. Flere av de nedlagte stasjonene kunne åpnes for å gi et bedre tilbud.

Påstanden om at det trengs trailertransport for å innfri «just in time», er ikke riktig. Fabrikkene nede i Europa har mellomlager utenfor fabrikkene. Eksempelvis Volkswagen baserer mest mulig av sin logistikk på jernbane. Med økende miljøkrav i EU, er det ikke tvil om at kunder vil stille strengere krav til hvordan transporten av varer Norge eksporter skjer. Eventuell fremtidig overgang til elektriske trailere er ikke et holdbart argument for fortsatt motorveibygging. I stedet for å bygge ekstremt dyre og naturødeleggende motorveier, kan vi sikre og vedlikeholde det veinettet vi alt har. Samt modernisere jernbanen.

Transportutvikling kan og må styres politisk. Vår oppfordring til politikerne er å si nei til mer motorveibygging og i stedet velge samferdselsløsninger som legger til rette for gode løsninger på lang sikt. Da kan industrien på Raufoss være stolt av å benytte moderne, miljøvennlige, forutsigbare transportløsninger som jernbanen representerer.