På mange områder er det skapt unaturlige skiller i helsevesenet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Disse barrierene er vi nødt for å bygge ned, dersom vi skal sikre pasienter og brukere en bedre helsetjeneste. Derfor ønsker Gjøvik Senterparti å få til et samarbeidsprosjekt med Sykehuset Innlandet der vi ser på muligheten for å flytte både kommunale helsetjenester og folk inn på sykehuset i Gjøvik.

Vi må ta pasienter og brukere på større alvor. Vi når ikke målsettingen om å lage pasientens helsetjeneste før vi får et sterkere samarbeid mellom helsetjenestene. I dag betaler Gjøvik kommune 4 885 kroner for hvert overliggerdøgn, det vil si for hvert døgn kommunen ikke makter å stille en plass til rådighet for pasienter som er ferdig behandlet ved sykehuset. Det koster kommunen flere millioner kroner i året - hittil i år har vi fått en regning på 1,5 millioner kroner, uten at en krone av dette er gått til pasientpleie (annet enn at de sjølsagt ligger på sjukehuset og er i de beste hender). Men det er ikke holdbart at kommunen ikke har et godt nok tilbud.

Samtidig vet vi at etter at Kongsvinger-regionen forsvant ut av Sykehuset Innlandets opptaksområde, er det blitt færre senger ved sykehuset – i tillegg kommer andre nedtrekk på grunn av økonomien. Derfor vil vi undersøke muligheten for følgende; kunne det for pasientene fra Gjøvik, som mangler en omsorgsplass ved kommunale omsorgssentre etter utskrivning, være en idé at vi oppretter en kommunal sengepost innenfor sykehusets vegger?

I en slik sengepost kunne kommunen hatt egne ansatte som tar hånd om de utskrivningsklare pasientene og som tilkaller folk fra kommunehelsetjenesten etter behov. Ved den kommunalmedisinske avdelingen kunne vi hatt ulike tjenester. Det kan være innsatsteamet som kommer på besøk, en kreftsykepleier eller andre som skal ha kontakt med den enkelte pasient. Den kunne for eksempel vært i tilknytning til den legevakten vi allerede skal inn med på sykehuset.

Ute ved omsorgssentrene ville det også skapt en større ro, både blant pasienter og ansatte. Stresset med å finne plasser innen et visst klokkeslett på dagen, ville vært unngått. Frykten for å bli hjemsendt i en sårbar situasjon kunne også blitt unngått. En annen fordel for pasientene er også at det vil være kort veg til det gode fagmiljøet ved sykehuset dersom noe skulle oppstå. Sykehuset på Gjøvik vil dermed bli et samhandlingens sykehus, der vi bygger ned skottene i våre helsetjenester. For vi må samhandle mer framover, ikke mindre. Kommunikasjonen mellom kommune og sykehus må bli mye bedre enn i dag.

Vi får også i Gjøvik flere syke eldre, flere med kroniske lidelser, rusavhengighet og psykiske helseutfordringer. Helsetjenestene som gis må derfor henge bedre sammen, og vi trenger mer innsats på forebygging og folkehelse, innsats tidligere i forløpet og en større del av utfordringene må løses tidligere og der folk bor.

Styret i Sykehuset Innlandet har vedtatt sin strategi fram mot 2023, og her ber styret om at «samhandlingen med kommunene om desentraliserte tjenester styrkes.» Det er med bakgrunn i dette at vi i Senterpartiet i Gjøvik vil fremme forslag om et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet og Gjøvik kommune. Hovedføringene i et slikt prosjekt vil være;

I) Hva slags muligheter har vi for å kunne opprette en kommunalmedisinsk avdeling innenfor sykehusets vegger, og hva vil behovet være for antall senger og antall ansatte, basert på de erfaringer vi har gjort så langt?

II) Hvilke tilbud som i dag «eies» av spesialisthelsetjenesten kan vi få et tettere samarbeid om, og som på sikt kunne blitt kommunale?

III) Er det mulighet for å få økonomisk støtte for utprøving av nye samarbeidsmetoder som kan være førende for det langsiktige samhandlingsarbeidet?