Så skal vi da endelig få tilkjennegi vår oppfatning om oppløsning av Innlandet fylke gjennom en folkeavstemning! Endelig skal vi få tilrå og sette strek over en av Erna Solbergs destruktive reformer, reformer som alle tok sikte på å ødelegge Bygde-Norge gjennom økt sentralisering.

At vi får denne muligheten skyldes det faktum at fylkestingsrepresentant Winter hadde ryggrad nok til å trosse stalinismen i Arbeiderpartiet. Og ære være ham for det. Men det er et tankekors at vedtaket om folkeavstemning ble fattet med knappest mulig flertall i fylkestinget. Hva slags demokratisk sinnelag kan det være hos politikere som ikke ønsker å høre folkets mening? Kan det være at de frykter folkeflertallet vil ha en annen oppfatning enn de selv ?

Før reformen sa begge fylkesting nei til sammenslåing. Men siden den gang synes det å ha vært en dreining i oppfatningen, og spesielt da innenfor Arbeiderpartiet. Kan det være at maktbegjæret har gått dem til hodet, slik at de frydes ved å herske over et større geografisk områd?

Sammenslåing til store enheter fører alltid til sentralisering, og da er det utkantstrøkene som rammes. Og i forhold til fylkeskommunen har dette særlig relevans for de videregående skolene. Små videregående skoler i distriktskommunene har lenge vært under press, og de har blitt systematisk ribbet for linjer og undervisningstilbud. I et storfylke er det grunn til å frykte at denne tendensen vil forsterkes, da det blir langt flere skoler og større kamp om ressursene. Kanskje kan vi risikere at videregående skoler blir nedlagt, noe som vil være en katastrofe for de kommunene som berøres.

For kort tid siden opplevde vi ganske oppsiktsvekkende at fylkesmannen gikk ut og frarådde oppløsning av Innlandet. (Jeg bruker bevisst den gamle tittelen, da jeg er motstander av den nye.) Fylkesmannen er kongens og regjeringens fremste representant i fylket, og han bør ikke gi andre råd enn de hans regjering ber ham om. Og jeg kan vanskelig tenke meg at dette rådet var forankret på regjeringshold. Så det er med andre ord politikk fylkesmannen bedriver, og dette er meget kritikkverdig.

Det er meget prisverdig at vi får en folkeavstemning, men det er samtidig helt forkastelig at det er lagt opp til at denne kun skal gjennomføres ved digital stemmegivning. Dette vil gjøre at de av velgerne som ikke er nettbrukere, ekskluderes fra å delta. Samtidig er det tvilsomt om hensynet til et fritt og hemmelig valg ivaretas. Skal folk avgi stemmer på PC-en hjemme i stuen, har vi ingen garanti for at ikke noen kikker dem over skulderen og dikterer hva de skal stemme. Ved et ordinært valg ville en slik stemmegivning vært ulovlig, og skal folkeavstemningen ha tilstrekkelig legitimitet, bør den organiseres som et ordinært valg med manuell stemmegivning i valglokalene.

Folkeavstemningen er kun rådgivende, ikke bindende (noe den burde vært). Ikke desto mindre er det viktig at alle vet sin besøkelsestid og avgir stemme. Det er mitt håp at et flertall sier et rungende JA til oppløsning av Innlandet. På vestsiden av Mjøsa har vi vært som husmenn under Hamar i mange nok sammenhenger om vi ikke også skal ha byen som vår fylkeshovedstad!