15. oktober kom Nye Veier og Statens Vegvesen med sine siste innspill til Samferdselsdepartementet om hvordan de vil prioritere vegutbyggingen i årene som kommer. For Riksveg 4 ser det bra ut, men jeg vil advare mot å tro at kampen for en helhetlig og sammenhengende utbygging er vunnet.

Statens vegvesen, som i tidligere planer ikke har nevnt noe særlig omkring riksvegen i sine dokumenter, sier nå dette;

«Vegvesenet vil starte med prosjektet som ligger inne i statsbudsjettet for 2021: Roa – Gran Grense med tilknytning til Jaren-Amundrud/Almenningsdelet-Lygnabakken. Videre intensiveres planarbeidet på rv. 4 Gjøvik sør – Mjøsbrua med sikte på byggestart mot slutten av første periode. Samtidig vil Vegvesenet jobbe ut en helhetlig plan for hele strekningen sammen med kommuner og næringsliv, slik at gjenstående parseller kan realiseres fortløpende.»

Teksten er ambisiøs, men når det gjelder konkretiseringen fra vegvesenet, er det heller tynt. Dersom vi skal ta de på ordet, er det slik at planarbeidet, som de nå er i gang med i form av en kommunedelplan, vil ta mye av fokus de første årene og kanskje kan de være i gang med en utbygging på tampen av den første seksårs-perioden. Og hvordan vil kampen om vegpengene være da?

Nye Veier skriver blant annet følgende om sine planer;

«Innkortinger, optimaliserte traseer og høyere fartsgrenser vil kunne gi betydelig reduksjon i reisetider på vestsiden av Mjøsa, men også til østsiden ved hjelp av ny Mjøsbru. Dagens utbyggingstiltak vil gi en redusert kjørelengde på 6 km, og sammen med økt hastighet gir dette en redusert kjøretid på ca. 32 minutter (fra 96 til 64 minutter). Det er også beregnet en komfort-effekt av tiltaket som oppnås med gjennomgående høy standard.» Heller ikke Nye Veier har noen tidsangivelse, men de sier de kan bygge vegen innenfor de rammene de har – dersom de får oppdraget.

Vi har lyktes godt i vårt samarbeid mellom kommuner og næringsliv for å belyse den viktige betydningen Riksveg 4 har for vårt næringsliv og våre innbyggere. Men å tro at kampen om en helhetlig utbygging av vegen er i mål fordi både Nye Veier og Statens vegvesen vil ha oppdraget, er feil. Det er først når Samferdselsdepartementet ved påsketider legger fram sin rapport, og deretter Stortinget i juni gir sin tilslutning til en helhetlig og sammenhengende utbygging at vi kan si vi har lykkes i vårt arbeid. Kampen fortsetter derfor med uforminsket styrke!