Gå til sidens hovedinnhold

Om levende bygder, byråkrater og politikere

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Årets kommunebudsjett volder besvær og skaper engasjement for politikere og innbyggere. Vi setter pris på meningsytring og åpen debatt, men ønsker å korrigere noen faktafeil i Enerstvedts innlegg, og også peke på noen konsekvenser av hennes forslag til innsparing. Vi understreker at avgjørelsen om framtidig barnehagestruktur i Nordre Land ennå ikke er tatt.

Hva er en kommune, og hva er den til for? spør Merethe Engen Enerstvedt. Vårt dilemma som politikere er at det ikke er nok penger til å gjøre alt vi ønsker, og som i privatøkonomien er det viktig å ikke gå i luksusfellen. Vi har mindre penger i budsjettet 2021 enn budsjettet 2019.

Vi understreker at det ikke er mangler i kvalitet som gjør at vi ser på barnehagestrukturen, men at antall barnehagebarn er fallende. Neste år vil vi ha cirka 40 plasser for mye. Det vil ikke være ansvarlig overfor andre tjenester, som for eksempel eldreomsorg, å bruke ekstra ressurser på ledig kapasitet i barnehagene. Det er heller ikke en neve dollar eller kortsiktige løsninger vi er på jakt etter. Vi er nødt til å ta ansvaret for å se på varige løsninger med et redusert antall barn. Vi har fått en anbefaling av vår administrasjon for en fremtidig struktur. Det er ulik oppfatning av hva kvalitet er. I Dæhli er både klima og nærområdene en kvalitet. Kvalitet er også å ha nok ansatte til å ivareta pedagogiske opplegg selv om noen skulle være syke. Det er krevende å få til i barnehager med bare en avdeling. Bemanningsnormen for barnehagene gir lite rom for fleksibilitet og gjør det vanskelig å utnytte ressursen i små barnehager. Og i motsetning til hva Enerstvedt hevder så viser tilsyn på byggene at det må gjøres en rekke tiltak i Solheim og Dæhli.

Når Enerstvedt peker på at det er uheldig med delt lederressurs i Dæhli, så er ikke det en ny situasjon. Dæhli hadde tidligere delt lederressurs med Skogvang, og har nå delt ressurs med Furulund. Samarbeidsutvalget i Dæhli barnehage har i likhet med de andre samarbeidsutvalgene fått informasjon om struktursaken. Det har framkommet noe kritikk om liten tid til å uttale seg, og formannskapet ønsket derfor å bruke ekstra tid på saken. Alle samarbeidsutvalgene har fått tilbud om å møte administrativ og politisk ledelse. For oss er det viktig at alle får komme med sitt syn før vi fatter et endelig vedtak.

Vi forstår at foreldre og bygder vil kjempe for barnehagen sin, enten det er i Dæhli, på Dokka eller i Torpa. Vi vil lytte, men ansvaret for en helhetlig løsning er vårt. Nettopp helheten er vi opptatt av. Vi tar avstand fra en retorikk der noen grender, foreldre eller barn er bedre enn andre, eller at politikere kalles opp ved dyrenavn, slik vi opplever at vår kommunestyrekollega Arnfinn Eng nylig har gått ut med.

Enerstvedt foreslår å legge ned utvalg for landbruk, miljø og tekniske saker (LMT), som ikke er lovpålagt. Om man legger ned LMT, blir ikke sakene som krever politisk behandling borte. Det betyr at sakene må behandles i formannskapet, noe som gir flere møter og lenger saksbehandlingstid. Hun mener også at politikere ikke skal ha møtegodtgjørelse. Det går imot Kommunelovens paragraf 8-4, som slår fast at de som har kommunale verv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid. Det er et godt prinsipp å lønne folk for arbeid, og vi ligger på et nøkternt nivå med 500 kroner i godtgjørelse per møte. Mange er bekymret for manglende rekruttering til lokalpolitikken. Enerstvedts forslag bidrar vel ikke til fjerne den bekymringen. Enerstvedt vil også spare reisekostnader ved å ha flere digitale møter. Erfaringen de siste månedene har vist at det går, men kompliserte saker mener vi får den beste behandlingen i fysiske møter. Innsparingen på reisegodtgjørelse vil være minimal. Vi noterer oss Enerstvedts forslag om å øke eiendomsskatten, men det er ikke noe ønske fra oss. Vi vil heller tilpasse tjenestenivået enn å la innbyggere betale for overkapasitet i barnehagene.

Det framkommer ikke sjelden påstander om at vi har et stort byråkrati i kommunen vår. At det sitter ledere og gjør ingenting eller at det finnes på nye stillinger, slik Enerstvedt mener. Sentraladministrasjonen er redusert de siste årene. De fleste vil nok være enige i at en arbeidsplass uten leder ikke fungerer. Enerstvedt trekker selv frem at delt lederressurs er uheldig for Dæhli. Vi er stolte av våre ansatte som gir våre innbyggere gode tjenester hver dag, og våre ledere som hver dag står overfor krevende lederoppgaver i en utfordrende tid. Når vi nå skal ansette ny kommunedirektør er vi opptatt av å finne en god leder for hele vår organisasjon. Vi bruker 160.000 på ekstern hjelp til dette, ikke 500.000, slik Merethe Engen Enerstvedt påstår. Ser man bort fra økning av eiendomsskatt, vil ingen av Enerstvedts forslag gi noen reell effekt på driftsutgiftene

I trange budsjettider synes vi det er på sin plass å spørre hva er så regjeringen til for? Det er enkelt å vedta rettigheter og bemanningsnormer når man ikke trenger å bekymre seg for hvordan de skal finansieres fullt ut. Et eksempel på dette er bemanningsnormen i barnehagen som har en underdekning på 700 millioner. De økonomiske rammene kommunene har å forholde seg til vil bety reduksjon av tjenester til både unge og eldre. Det skjer på KrF sin vakt i Regjeringskontorene. Vi går inn i høstens budsjettprosess med stor bekymring, og et sterkt ønske om regjeringsskifte neste høst.

Kommentarer til denne saken