Hovlitunet, det nye storslåtte omsorgsenteret i Søndre Land, som nå er under bygging, skal også ha en utsmykning. En sak om dette ble fremmet for formannskapet og har vakt debatt, dels i form av spissformuleringer egnet nettopp til det, men også i form av en rekke forslag og innspill fra ulike hold om hva det bør bestå i og hvordan det kan gjøres. Det bør vi ha en åpen holdning til og i minst mulig grad klamre oss til fastlåste oppfatninger. Målet må vi derimot holde klart: Bidra til en god atmosfære for beboerne, og det er et samspill med personale og omgivelsene ellers der utsmykning er ett element. Og beboerne kan ha den forskjelligste bakgrunn i interesser og preferanser. Det er først og fremst behovet for en omsorg de ikke kan få i hjemmet de har til felles. Utsmykningen må også ta høyde for dette. Det kan dreie seg om mer tradisjonell kunst, men også andre elementer som appellerer til ulike sanser.

Blant flere andre innspill i formannskapsmøtet (både med hensyn til form og kilder) tillot jeg meg også å foreslå at enkelte utgaver av den årlige innstalasjonen av ved/tre som settes opp i forbindelse med festivalen Tid for tømmer kanskje  kunne egne seg for en mer varig tilværelse på Hovlitunet. Dette har åpenbart blitt tatt ille opp og gjort et poeng ut av i OA under henvisning til at skulpturen ikke er kommunalt finansiert.

Men er det sentralt her? Er det ikke viktigere at vi evner å utnytte våre samlede ressurser på en god måte og til glede for flest mulig? Det skal brukes penger på utsmykning, spørsmålet er bare hvor mye og hvordan.

Jeg har en innbitt tro på at samspill mellom frivillig sektor, private og det offentlig er nøkkelen til å løse oppgaver som vi ellers ikke kan få til hver for oss. Egnede stimuli fra det offentlige kan gi mangfold tilbake både i resultater og nettopp i mangfold. Dette samspillet er det avgjørende å ta vare på og utvikle ikke minst i et lite lokalsamfunn som vårt.