Godt resultat for Totens Sparebank

Artikkelen er over 2 år gammel

Foreløpig årsregnskap for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt for 2017 på 223,1 mill. kroner, mot 168,8 mill. kroner i 2016.

DEL

Egenkapitalavkastningen eksklusiv fondsobligasjon ble 12,2 prosent, mot 9,9 prosent i 2016. Det opplyser banken gjennom følgende pressemelding:

«Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 194,6 mill. kroner, mot 150,1 mill. kroner i 2016. Den positive utviklingen i resultatet fra ordinær drift skyldes økt rentenetto, redusert kostnadsnivå og lave tapskostnader. Positivt resultat fra verdipapirer på 28,5 mill. kroner inklusive utbytte bidrar også til et godt årsresultat, men er noe lavere enn resultatet i 2016 på 30,7 mill. kroner. Resultatet for 2016 var negativt påvirket av engangseffekter knyttet til restrukturering på 12,0 mill. kroner.

Datterselskapene bidrar med stabile og positive resultater i tråd med forventningene.

For 4. kvartal isolert ble resultat før skatt 50,9 mill. kroner, mot 39,8 mill. kroner i 4. kvartal 2016. Resultatet for 4. kvartal 2016 var negativt påvirket av engangseffekter knyttet til restrukturering på 9,1 mill. kroner. Ordinær drift inklusive tap på utlån bidrar med 50,4 mill. kroner, mot 51,9 mill. kroner i 3. kvartal 2017 og 43,8 mill. kroner 4. kvartal i 2016. Styrket rentenetto og økte provisjonsinntekter er hovedårsaken til resultatforbedringen sammenlignet med 3. kvartal 2016

Resultat etter skatt for 2017 ble 172,5 mill. kroner, mot 134,0 mill. kroner i 2016.  Dette utgjør kr. 15,31 per egenkapitalbevis og gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet etter skatt utgjør 12,2 prosent. Bankens styre foreslår at det utbetales kr. 8,00 i kontantutbytte per egenkapitalbevis, og at det avsettes 5,2 mill. kroner til gaver til allmennyttige formål.

 

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at banken er godt fornøyd med utviklingen og årsresultatet for 2017. Rentenettoen har holdt seg relativt stabil gjennom året, og i kombinasjon med effekten av de kostnadsbesparende tiltakene i 2016 og tilbakeføring av tapsavsetninger bidrar dette til en positiv resultatutvikling i ordinær drift. Konsernet styrte i 2017 mot en lavere vekst enn i 2016, og konsernets soliditet har styrket seg ytterligere. Ren kjernekapital utgjør nå 15,9 prosent, mot 15,5 prosent ved utløpet av 2016.   

HOVEDTREKK KONSERN 2017 (2016): 

- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 1,0 % (3,0 %)

- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 2,7 % (10,2 %)

- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 7,7 % (7,7 %)

- Rentenetto 1,99 % (1,88 %)

- Netto provisjonsinntekter 67,9 mill. kr. (60,7)

- Netto kursgevinster 8,6 mill. kr. (5,9)

- Tapskostnad -4,8 mill. kr. (3,8)

- Ren kjernekapitaldekning 15,9 % (15,5 %)

- Resultat pr. EKB kr. 15,31 (kr. 11,89)

POSITIV UTVIKLING

Konsernets utlånsvekst i 2017 endte på 2,7 prosent inklusive lån overført til Eika Boligkreditt AS, Etter en vekst på høye 10,5 prosent i 2016, styrte konsernet mot en mer moderat vekst i 2017, og veksten for 2017 kom ut på nivå med målsettingen. Det var personmarkedet som representerte veksten, og andelen utlån til personmarkedet utgjør nå 74 prosent. Innskuddsveksten endte på 7,7 prosent, samme nivå som i 2016, og innskuddsdekningen økt fra 62 prosent i 2016 til 66 prosent. 

Noe styrket rentenetto i kombinasjon med utlånsveksten bidro til at rentenettoen i kroner økte noe sammenlignet med foregående kvartal. Rentenettoen i 4. kvartal utgjorde 2,01 prosent, mot 1,94 prosent i 3. kvartal. Samlet for 2017 endte rentenettoen på 1,99 prosent, opp fra 1,88 prosent i 2016.

De kostnadsreduserende tiltak som ble besluttet i 2016 hadde i stor grad full effekt fra i 1. kvartal 2017. Effekten av tiltakene og utviklingen i kostnadsnivået har blitt som forventet, og konsernet er fornøyd med kostnadsutviklingen. Uavhengig av dette vil det både internt i banken og i alliansen løpende være fokus på ytterligere kostnadseffektivisering.

Utviklingen i bankens markedsområde har vært positiv gjennom 2017, og arbeidsledigheten har holdt seg på rekordlave nivåer. Sammen med lavt rentenivå har dette bidratt til lavt mislighold, og konsernet har gjennom 2017 netto kunnet tilbakeføre 4,8 mill. kroner i tap på utlån. Dette bidrar til det sterke årsresultatet.

KAPITALDEKNING

Ren kjernekapital per 31.12.2017 utgjør 15,9 prosent, en økning fra 31.12.2016 på 0,4 prosentpoeng. Forventet tilbakeholdt andel av årsresultatet er da inkludert.

Totens Sparebank mottok 19. oktober 2017 Finanstilsynets endelige vurdering av konsernets kapitalbehov. Vurderingen konkluderte med et pilar 2-krav på 1,7 % av risikovektet balanse. Konsernets regulatoriske minimumskrav til ren kjernekapitaldekning hensyntatt pilar 2-kravet er på 13,7 % per 31.12.2017.  Regulatoriske effekter per 1.1.2018 knyttet til bortfall overgangsregel og konsolidering av samarbeidende gruppe er forventet å redusere ren kjernekapitaldekning med totalt 0,7 prosentpoeng. Konsernets minimumsmål for ren kjernekapitaldekning er fastsatt til 14,5 %, og kapitalmålet er oppnådd per årsskiftet, også hensyntatt de regulatoriske effektene.   

VIDERE UTVIKLING

Rentenettoen og provisjonsinntektene i kommende periode forventes å holde seg relativt stabile og på nivå med i 4. kvartal. Konsernets portefølje av verdipapirer vurdert til virkelig verdi vil være utsatt for svingningene i verdipapirmarkedene.

Hensyntatt effekten av sesongsvingninger forventes det nominelle kostnadsnivået å øke noe sett i forhold til 4 kvartal, da kostnadene da var noe lavere enn underliggende kostnadsnivå. Det forventes et moderat nivå på tap på utlån og garantier også i 2018, men høyere enn i 2017 da det netto ble tilbakeført tap.

Konsernets mål for avkastning på egenkapitalen er fastsatt til 10 %, og sett opp mot dette forventer konsernet et tilfredsstillende resultat i kommende periode.

Den økonomiske utviklingen i bankens primære markedsområde er positiv, og arbeidsledigheten holder seg stabilt lav. Konsernet ser derfor muligheter for fortsatt vekst i markedsområdet, og styrer mot en vekst for 2018 på i området 5 – 6 %. Med et tilfredsstillende årsresultat, samt eksisterende kapitalkrav og utbyttepolitikk, kan denne veksten kapitaliseres gjennom løpende drift.

 

INNFØRING AV IFRS 9

Konsernets egenkapital vil 1.1.2018 bli godskrevet med ca. 2 mill. kroner etter skatt som følge av reduserte tapsnedskrivinger i henhold til IFRS 9. Økningen i egenkapital vil ha en marginalt positiv effekt på bankens ansvarlige kapital».

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken