Rapporten gjelder arbeidsmiljøet i kommunens hjemmetjeneste. Etter Vestre Totens avslag, klagde OA avgjørelsen inn for Statsforvalteren i Innlandet. 4. februar ble det klart at det ble nei også der.

Siden høsten 2020 har Oppland Arbeiderblad og datteravisen Toten Idag fulgt situasjonen og utfordringene i hjemmetjenesten i Vestre Toten.

Denne rapporten må ikke forveksles med granskningsrapporten som fredag ble lagt fram i et lukket møte i kommunens kontrollutvalg.

Taushetsbelagte opplysninger

Vestre Toten kommune har tidligere anført at arbeidsmiljørapporten er såkalt organintern og inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Vestre Toten kommune mente visse opplysninger må unntas innsyn av «hensyn til en forsvarlig gjennomføring av kommunens personalforvaltning».

OA ønsket å få Statsforvalterens vurdering om hvorvidt en privat bedrift som leverer en rapport er intern. Avisen mente at ikke alle deler av rapporten kunne unntas offentlighet og at funnene i rapporten har stor offentlig interesse.

Ansvarlig redaktør Erik H. Sønstelie i OA sier han tar Statsforvalterens vurdering til orientering.

– Vi ønsket å få prøvd innsynsretten og tar Statsforvalterens vurdering til orientering. Forsåvidt stiller vi spørsmål ved at det står at det er kun omsorgssjefen og kommunedirektøren som skal få se hele rapporten. Men vi registrerer at vi vil kunne søke om innsyn etter at saken er ferdigbehandlet i kommunen, sier Sønstelie.

Han sier han er overrasket dersom Aktimeds kilder, som er lovet fortrolighet overfor kommuneledelsen, ansatte og vice versa, er formulert på en slik måte at taushetsbelagte, personlige eller identifiserbare opplysninger fremkommer.

Avviser at bare ledelsen skal få se rapporten

Vestre Totens administrasjonssjef Geir Steinar Loeng har i ettertid kontaktet OA fordi han mener det er grunn for kommunen å nyansere et par setninger i Statsforvalterens vurdering. Han peker på det samme som Sønstelie, der det heter at «Etter opplysninger i telefonsamtale mellom Statsforvalteren og Vestre Toten kommune 1. februar 2022, vil rapporten ikke bli meddelt andre enn kommunedirektør og omsorgsleder.» «Rapporten er kun meddelt kommunedirektøren og omsorgslederen, og anses derfor ikke som sendt ut av den enheten som hjemmetjenesten utgjør i kommunen.»

Loeng poengterer følgende:

- Telefonsamtalen som det refereres til var, bokstavelig talt, en tre-minutters samtale med saksbehandler hos Statsforvalteren (navnet tatt vekk av OA. red. anm) Spørsmålet var vel hvem som var mottaker av rapporten her hos oss. Den var da, og er, journalført på kommunedirektøren med omsorgssjefen på kopi og var ikke delt med andre (med unntak av undertegnede i samband med innsynsbegjæringen), sier Loeng.

I den videre prosessen sier Loeng at det vil bli jobbet med innholdet i rapporten innad i hjemmetjenesten, hvilket betyr at ledelsen i tjenesten selvsagt også vil måtte ha/får tilgang til den.

- Dette er i gang og rapportens konklusjoner og funn er nå delt med tjenestens ansatte i egne informasjonsmøter., sier han.

For de ansatte som har medvirket i undersøkelsen, og som ønsker det, vil det også bli tilrettelagt for at rapporten i sin helhet kan bli lest. Det samme gjelder for aktuelle blant de tillitsvalgte, sier han.

Internt dokument

At et dokument er organinternt betyr i praksis at et forvaltningsorgan kan la være å vise eller gi ut dokumentet til utenforstående, opplyser Statsforvalteren i Innlandet.

Hovedregelen er at alle har rett til innsyn i offentlige dokumenter.

Tre vilkår må være oppfylt for at et organ dokument skal anses som organinternt.

Organet må selv ha utarbeidet dokumentet, dokumentet må være utarbeidet for organets interne saksforberedelse og dokumentet må ikke være sendt ut av organet.

Statsforvalteren konkluderte med at alle disse tre vilkårene er oppfylt.

Les også

Hjemmetjenesten: I februar kommer rapportene som må vise veien veien ut av uføret

Allmenhetens interesse

Statsforvalteren i Innlandet skriver at man har «lagt stor vekt på allmennhetens interesse i gjøre seg kjent med ståa i kommunens hjemmetjeneste».

– Likevel la vi avgjørende vekt på kommunens behov for å håndtere eventuelle arbeidsmiljøkonflikter gjennom fortrolige samtaler med sine ansatte. Fordi arbeidet med arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten er en pågående sak i kommunen, konkluderte Statsforvalteren med at det på nåværende tidspunkt ikke er grunn til å gi merinnsyn, står det i Statsforvalterens konklusjon.

OA PRESISERER: Siden første publisering er det lagt inn avsnitt fra kommunens administrasjon, der man ønsker å nyansere Statsforvalterens formuleringer i avslaget hvor det heter at det i forkant av avslaget var kontakt mellom kommunens administrasjon og Statsforvalteren og at bare kommunedirektør og omsorgssjef er meddelt rapportens innhold.