PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to artikler i Oppland Arbeiderblad, publisert på nett og papir. Anonyme kilder beskyldte et sykehus for brudd på taushetsplikten og uvøren omgang med pasientopplysninger. Opprinnelig overskrift i første nettpublisering var «Anmeldte lege for journalsnoking: – Avslører en ukultur ved sykehuset». Overskriften i andre artikkel var «Pasientombud om brudd på taushetsplikt —Sykehuset må ta grep».

Klager er Sykehuset Innlandet som klager med samtykke fra den omtalte legen. Klager er kritisk til redaksjonens kildegrunnlag, tittelbruk og vinkling, da redaksjonen visste at anmeldelsen var henlagt. Videre mener klager at legen var identifiserbar selv om han ikke var navngitt, og at han burde ha fått adgang til samtidig imøtegåelse. Klager anser heller ikke at avisen overholdt sykehusets imøtegåelsesrett, og mener seg dessuten feilsitert.

Oppland Arbeiderblad (OA) mener at det var gode grunner for å slippe til anonyme kilder, og at det ble utvist kildekritikk. Redaksjonen tar selvkritikk på et par titler, men viser til at det ble gjort endringer. Videre er OA enig i at legen burde fått samtidig imøtegåelse, men uenig i at omtalen identifiserte ham i strid med god presseskikk. Endelig anføres det at sykehusets imøtegåelsesrett ble ivaretatt, og at klagers meninger ble gjengitt korrekt.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at OA innvilget kildene anonymitet, og det fremstår som om redaksjonen hadde et bredt nok kildegrunnlag til å forsvare omtale av forholdet.

Hva angår klagers anførsel om feilsitering, kan PFU ikke se at tittelsitatet med talestrek innebar en så betydelig meningsforskyvning at det var i strid med punkt 3.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP) om å gjengi meningsholdet korrekt. Klager ble også gjengitt ordrett i brødteksten.

PFU kan ikke utelukke at enkelte i lokalmiljøet kunne resonnere seg frem til hvem legen var, men finner ikke grunnlag for å konkludere med at artiklene inneholdt identifikasjonstegn som utløste et brudd på VVP 4.7 om aktsomhet ved identifisering.

Videre kan PFU ikke se at det var presseetisk uakseptabelt i seg selv å omtale at en lege var anmeldt, eller at tittelen om anmeldelsen teknisk sett gikk lenger enn hva det var dekning for. Utvalget mener likevel at det var et misforhold mellom tittelen og reell status i saken, spesielt i nettpubliseringen, der man kunne få inntrykk av at det var avklart at legen hadde gjort det han var anmeldt for. Opplysningen om at anmeldelsen var henlagt, var ikke spesielt fremtredende i brødteksten, og det ble ikke opplyst om bakgrunnen for henleggelsen, noe som ville gjort omtalen mindre rammende for legen. I sum mener derfor utvalget at presentasjonen i nettpubliseringen var i strid med VVP 4.1 om saklighet og omtanke. Utvalget registrerer at overskriften ble endret, og at det ble føyet til nyanserende opplysninger etter én dag, men anser ikke at dette fullt ut veier opp for overtrampet.

Etter utvalgets vurdering fikk sykehuset forelagt alle sterke beskyldninger av faktisk art før publisering, jf. VVP 4.14. PFU er imidlertid kritisk til presentasjonen av sykehusets imøtegåelse. Det kan være presseetisk akseptabelt å gjengi angrepet parts samtidige imøtegåelse i en atskilt nettpublisering, såfremt det lenkes og henvises svært tydelig til denne i teksten. PFU anser ikke at dette ble gjort tydelig nok ved førstegangspublisering, og selv etter endringene mener utvalget at henvisningene kunne vært tydeligere. I tillegg mener PFU at den omtalte legen selv burde ha fått adgang til samtidig imøtegåelse. Ikke minst siden den første artikkelen var vinklet så sterkt på ham. Angrepet part kan ha krav på samtidig imøtegåelse selv om vedkommende ikke blir navngitt i omtalen. PFU har også tidligere understreket at det er den som blir utsatt for beskyldninger som har rett til imøtegåelse.

Endelig oppfatter utvalget at overskriften i den andre påklagede artikkelen la til grunn at det forelå brudd på taushetsplikten ved sykehuset. Så langt utvalget kan se, var dette på publiseringstidspunktet påstander fra pasienter og andre kilder, og ikke et ubestridelig faktum. I alle tilfeller innebar fremstillingen en sterk beskyldning av faktisk art som klager ikke fikk imøtegå fullt ut i samme artikkel. Følgelig mener utvalget at også den andre artikkelen var i strid med VVP 4.14.

Oppland Arbeiderblad har brutt punktene 4.1 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 17. februar 2021

Anne Weider Aasen,Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,Ylva Lindberg, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Lesamana