Spenningen stiger. Skal den historiske lokaliseringen av sykehus i Hedmark, med distriktspolitiske hensyn videreføres i Innlandet, eller skal pasientens beste og statlige planretningslinjer endelig prioriteres foran politiske vedtak om å utvikle steder og skape arbeidsplasser?

I Rolf Amdahls HA-artikkel i februar, gir han en interessant oversikt over tidligere sykehusvedtak:

I 1919 var befolkningstetthet og sentral beliggenhet viktige kriterier for sykehuskomiteen. Hamar scoret best i begge, og et flertall i komiteen innstilte på Hamar. Men under behandling i fylkestinget ble økt bosetting og det å skape arbeidsplasser avgjørende faktorer, og Tinget «landet» på Elverum.

På slutten av 1960-tallet krevde Staten at alle fylker skulle ha et sentralsykehus , og saken kom opp på nytt. Etter mye strid fikk Elverum sentralsykehuset, mens Hamar, Tynset og Kongsvinger ble rustet opp. Også dette etter politisk behandling.

I 1994 ble Hamar og Elverum samlet i en divisjon med klar funksjonsfordeling.

Helse sør-øst skulle i mai/juni behandle sykehusstrukturen og mulig lokalisering av nytt Mjøssykehus for Innlandet. Nå ser det ut til at dette blir satt på vent nok engang. Det er å håpe at det for første gang i historien blir lagt objektive kriterier til grunn og ikke politiske distriktshensyn.

Med utgangspunkt i Planretningslinjer for lokalisering av statlige bygg samt Prosjektutredningen fra Sykehuskomiteen, kan en forenklet liste opp viktige kriterier:

* Befolkningstetthet, og derved totalt mindre transportbehov.

* Sentral plassering i forhold til veg- og jernbaneknutepunkt.

* Attraktiv beliggenhet for å sikre god rekruttering av medisinsk personale. og spisskompetanse, og derved gi best mulig medisinsk behandling for pasientene.

Og her synes Hamar å peke seg ut nok en gang som riktig lokalisering. Flere debattinnlegg om saken har stilt spørsmål om hvorfor Hamar ikke er utredet som eget alternativ på lik linje med Moelv og Brumunddal. Dersom saken utsettes igjen, vil det nå gis mulighet for å utrede et Hamar-alternativ. Hamar er eneste byen i Innlandet som vokser, og med sitt varierte og sterke nærings- og samfunnsliv vil den fortsette å være innlandshovedstaden og en opplagt lokalisering av Mjøssykehuset.